Javni poziv za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2016. godinu

Na temelju članka 33.st.1. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Službene novine Županije Posavske", broj 2/05) te članka 11. Odluke o načinu izvršenja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske  za 2016.godinu Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se

financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2016. godinu

 

I.

Predmet natječaja je prikupljanje prijedloga za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz Proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Zavod) za 2016. godinu

 

II.

            Sredstvima Proračuna Zavoda za 2016. godinu financirat će se provedba programa/projekata iz slijedećih područja:

·   promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

·   promicanje, prikupljanje i organizacija dobrovoljnog darivanja krvi,

·   prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti,

·   unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

III.

Ciljane skupine korisnika programa/projekata iz točke II. ovoga Javnog poziv jesu udruženja koja okupljaju osobe s rizikom pojave malignih i drugih teških bolesti, organizacije i udruženja koja se bave prikupljanjem i organizacijom darivanja krvi, udruge osoba s invaliditetom, organizacije koje se bave sa djelatnošću od šireg društvenog interesa, a koje spadaju u djelatnost zdravstva.

 

IV.

Kriteriji za odabir programa/projekata jesu:

  • kvaliteta ponuđenog programa/projekta - jasno određen cilj, određene aktivnosti, korisnici i dinamika provedbe,
  • neposredna i/ili posredna korist za zajednicu (očekivani rezultati programa/projekta),
  • trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa,
  • stjecanje novih vještina i povećanje potencijala osoba kojima je program namijenjen,
  • održivost programa i suradnja sa relevantnim zdravstvenim institucijama na području Županije Posavske,
  • kvaliteta dosadašnjeg rada prijavitelja, uspjesi i iskustvo u provođenju sličnih programa/projekata,
  • sufinanciranje iz sredstava općina, Županija, Federacije BiH.

 

V.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe koje imaju sjedište u Županiji Posavskoj, koje su registrirane za obavljanje zdravstvene, psihološke i druge humanitarne djelatnosti.

Korisnici programa/projekta moraju biti stanovnici Županije Posavske.

            Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju proračunski i izvanproračunski korisnici, uključujući ustanove čiji je osnivač Županija.

           

VI.

                   Prijava na natječaj treba sadržavati:

  • ispunjenu i ovjerenu prijavu prijedloga programa/projekta na propisanom obrascu
  • opis programa/projekta,
  • dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave natječaja).

 

Obrasci potrebni za pravovaljanu prijavu programa/projekta dostupni su na web stranici Zavoda.

 

VII.

                       Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu : Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske,  Titova bb Odžak, s naznakom „Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz Proračuna Zavoda za 2016. godinu – ne otvarati“. ili se predaju neposredno u pisarnici Zavoda.

                       Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Zavoda te na oglasnim pločama Područnih ureda Zavoda u Orašju, Odžaku i Domaljevcu.

                       Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekta je 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Zavoda bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).      

                      

                       Prijave pristigle van roka, nepotpune prijave ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Broj: 1.1.-14-1000/16                                                                                    

Datum, 01.08.2016.godine

                                                                                                                  

 Ravnatelj Zavoda    

Josip Vidović dipl.oec.

 

 Prijavnica za javni poziv