Javni poziv za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2016. godinu

Ispis

Na temelju članka 33.st.1. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Službene novine Županije Posavske", broj 2/05) te članka 11. Odluke o načinu izvršenja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske  za 2016.godinu Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se

financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2016. godinu

 

I.

Predmet natječaja je prikupljanje prijedloga za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz Proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Zavod) za 2016. godinu

 

II.

            Sredstvima Proračuna Zavoda za 2016. godinu financirat će se provedba programa/projekata iz slijedećih područja:

·   promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

·   promicanje, prikupljanje i organizacija dobrovoljnog darivanja krvi,

·   prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti,

·   unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

III.

Ciljane skupine korisnika programa/projekata iz točke II. ovoga Javnog poziv jesu udruženja koja okupljaju osobe s rizikom pojave malignih i drugih teških bolesti, organizacije i udruženja koja se bave prikupljanjem i organizacijom darivanja krvi, udruge osoba s invaliditetom, organizacije koje se bave sa djelatnošću od šireg društvenog interesa, a koje spadaju u djelatnost zdravstva.

 

IV.

Kriteriji za odabir programa/projekata jesu:

 

V.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe koje imaju sjedište u Županiji Posavskoj, koje su registrirane za obavljanje zdravstvene, psihološke i druge humanitarne djelatnosti.

Korisnici programa/projekta moraju biti stanovnici Županije Posavske.

            Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju proračunski i izvanproračunski korisnici, uključujući ustanove čiji je osnivač Županija.

           

VI.

                   Prijava na natječaj treba sadržavati:

 

Obrasci potrebni za pravovaljanu prijavu programa/projekta dostupni su na web stranici Zavoda.

 

VII.

                       Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu : Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske,  Titova bb Odžak, s naznakom „Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz Proračuna Zavoda za 2016. godinu – ne otvarati“. ili se predaju neposredno u pisarnici Zavoda.

                       Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Zavoda te na oglasnim pločama Područnih ureda Zavoda u Orašju, Odžaku i Domaljevcu.

                       Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekta je 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Zavoda bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).      

                      

                       Prijave pristigle van roka, nepotpune prijave ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Broj: 1.1.-14-1000/16                                                                                    

Datum, 01.08.2016.godine

                                                                                                                  

 Ravnatelj Zavoda    

Josip Vidović dipl.oec.

 

 Prijavnica za javni poziv