JAVNI POZIV za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2017. godinu

Na temelju članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Službene novine Županije Posavske", broj 2/05) Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 17. sjednici održanoj dana 06.06.2017.godine raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se

financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2017. godinu

 

I

Predmet natječaja je prikupljanje prijedloga za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Zavod) za 2017. godinu  sa pozicije 614311- „Transferi neprofitnim organizacijama“.

 

II

            Sredstvima Zavoda za 2017. godinu financirat će se provedba programa/projekata iz slijedećih područja:

·   promicanje, prikupljanje i organizacija dobrovoljnog darivanja krvi

·   promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,

·   prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti,

·   unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

III

 

Ciljane skupine korisnika programa/projekata iz točke II. ovoga Javnog poziv jesu organizacije i udruženja koja se bave prikupljanjem i organizacijom darivanja krvi, udruženja koja okupljaju osobe s rizikom pojave malignih i drugih teških bolesti, udruge osoba s invaliditetom, organizacije osobe koje se bave sa djelatnošću od šireg društvenog interesa, a koje spadaju u djelatnost zdravstva.

 

IV

Kriteriji za odabir programa/projekata jesu:

 • kvaliteta ponuđenog programa/projekta - jasno određen cilj, određene aktivnosti, korisnici i dinamika provedbe,
 • neposredna i/ili posredna korist za zajednicu (očekivani rezultati programa/projekta),
 • trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa,
 • stjecanje novih vještina i povećanje potencijala osoba kojima je program namijenjen,
 • održivost programa i suradnja sa relevantnim zdravstvenim institucijama na području Županije Posavske,
 • usmjerenost programa/projekta na realizaciju ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima Županije,
 • kvaliteta dosadašnjeg rada prijavitelja, uspjesi i iskustvo u provođenju sličnih programa/projekata,
 • sufinanciranje iz sredstava općina, Županija, Federacije BiH.

 

V

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe koje imaju sjedište u Županiji Posavskoj, koje su registrirane za obavljanje zdravstvene, psihološke i druge humanitarne djelatnosti.

Korisnici programa/projekta moraju biti stanovnici Županije Posavske.

            Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju proračunski i izvanproračunski korisnici, uključujući ustanove čiji je osnivač Županija Posavska.

 

VI

                   Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjenu i ovjerenu prijavu prijedloga programa/projekta na propisanom obrascu
 • opis programa/projekta,
 • dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar (izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave natječaja).

 

Obrasci potrebni za pravovaljanu prijavu programa/projekta dostupni su na web stranici Zavoda.

 

Prijava mora biti izrađena u tiskanom obliku.

VII

 

            Zadužuje se ravnatelj Zavoda da okonča proceduru ovog Javnog poziva.

 

VIII

                       Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu : Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske,  Titova bb Odžak, s naznakom „Natječaj za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se financirati iz sredstava Zavoda za 2017. godinu – ne otvarati“ ili se predaju neposredno u pisarnici Zavoda.

                       Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekta je 7 dana od dana objave na web stranici Zavoda bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).

                       Prijave pristigle van roka, nepotpune prijave ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

                       Prijave koje nisu uredno i u roku ispunjene neće se razmatrati.

                                                          

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Upravno vijeće

Broj: 2.2.-05- 809-6 /17

Datum, 06.06.2017.godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Berislav Živković       

 

Prijavnica za javni poziv