Plan javnih nabava za 2017. godinu

        Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2017.godinu Upravno vijeće na 17. sjednici održanoj 06.06.2017.  godine donijelo je

 

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2017.godinu

 

 

I

 

 Ovim Planom javnih nabava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2017.godinu ( u daljem tekstu Plan nabava) utvrđuje se obveza službi Zavoda u provođenju postupaka javnih nabava propisanih Zakonom o javnim nabavama („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14).

 

II

Plan nabava sačinjen je u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2017.godinu.

 

III

 

        Plan nabava sadrži sljedeće podatke: redni broj, naziv predmeta nabave (opis roba, usluga i radova), šifru Jedinstvenog rječnika javne nabave (JRJN), procijenjenu vrijednost predmeta javne nabave sa Pdv-om, izvor financiranja (ekonomski kod financijskog plana), vrstu postupka javne nabave, okvirni datum pokretanja postupka javne nabave, okvirni datum zaključenja ugovor, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi te eventualne napomene u svezi postupka javne nabave.

 

IV

 

            Za 2017.godinu planira se nabava roba, usluga i radova navedenih u tablicama ovog Plana.

            Tablice iz stavka 1.ovog članka su sastavni dio ovog Plana.

 

V

 

            Osim nabava iz članka IV ovog Plana nabava, javna nabava roba, usluga i radova, vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem odgovarajućih postupaka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, a postupak će se pokretati donošenjem posebne odluke o pokretanju javne nabave za konkretan predmet.

 

VI

 

            Plan nabavke stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine i objavit će se na internetskoj stranici Zavoda najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Financijskog plana Zavoda za 2017.godinu.

 

           

 

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Upravno vijeće

 

Broj: 2.2.-05-809-3/17                                                                                                                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

Datum, 06.06.2017.godine                                                                                                                                                                                     Berislav Živković

 

PLAN JAVNE NABAVE  ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2017. GODINU

 

 I-NABAVA ROBA:

 

REDNI

BROJ

NAZIV PREDMETA NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST SA

 PDV-om U KM

IZVOR

FINANCIRANJA

Ekonomski kod

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

ZAKLJUČENJA UGOVORA

NAPOMENA

1.

Službene novine

22211100-3

720,00

613419

Izravni sporazum

 

 

2.

Tiskovine

22200000-2

1.880,00

613419

Izravni sporazum

Po potrebi

 

3.

Uredski materijal i pribor

30190000-7

22800000-8

 

4.500,00

613417, 613416

 

Izravni sporazum

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

4.

Kompjuterski materijal

30125120-8

30125110-5

2.800,00

613412

Izravni sporazum

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

5.

Materijal za čišćenje i roba široke potrošnje

39800000-0

39290000-1

31000000-6

2.600,00

613484,  613711

613415,

Izravni sporazum

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

6.

Dizel gorivo

09134200-9

3.000,00

613512

Izravni sporazum

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

7.

Osiguranje djelatnika od nezgode, imovine i vozila te tehnički pregled i registracija vozila

66514110-0

66515200-5

66512100-3

2.200,00

613810, 613523

Izravni sporazum

Svibanj 2017

Srpanj 2017

 

8.

Namještaj

39100000-3

1.200,00

821311

Izravni sporazum

Po potrebi

Po potrebi

9.

Računala

 

30200000-1

 

7.000,00

821312

Izravni sporazum

Lipanj 2017

Prosinac 2017

Po potrebi

10.

Fotokopirni uređaj

30121100-4

4.400,00

821319

Izravni sporazum

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

11.

Oprema za prijenos podataka i glasa

32500000-8

900,00

821313

Izravni sporazum

Po potrebi

 

 

12.

Materijal za opravku i održavanje opreme

 

1000,00

613712

Izravni sporazum

Po potrebi

 

13.

Reprezentacija

55300000-3

15860000-4

15320000-7

5.000,00

613914

Izravni sporazum

Lipanj 2017  

Srpanj 2017

 

                   

II-NABAVA USLUGA:

REDNI

BROJ

NAZIV PREDMETA NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST SA

 PDV-om U KM

IZVOR

FINANCIRANJA

Ekonomski kod

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

ZAKLJUČENJA UGOVORA

NAPOMENA

1.

Tiskarske usluge

79800000-2

22000000-0

¸4.000,00

613411

Izravni postupak

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

2.

Usluge objavljivanja tendera i oglasa

79341000-6

3.000,00

613916

Izravni postupak

Po potrebi

 

3.

Usluge stručnog obrazovanja

80530000-8

 

1.800,00

613922

Izravni postupak

Po potrebi

 

4.

Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata, pisača, telefaksa, kalkulatora i sl. uredske opreme

50300000-8

2.500,00

613722

Izravni postupak

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

5.

Servis i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova

50112000-3

2.000,00

613723

Izravni postupak

Lipanj 2017

Srpanj 2017

 

6.

Usluge popravka i održavanja zgrada

71326000-9

5.000,00

613721

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

7.

Računovodstvene i revizorske usluge

79210000-9

500,00

613931

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

8.

Usluga tehničke podrške

72611000-6

7.000,00

613934

Izravni postupak

01.01.2017.

31.02.2017.

 

9.

Nabavka licence i održavanje softvera

72267000-4

60.000,00

821512

Konkurentski zahtjev

Lipanj 2017

Prosinac 2017

 

SVEUKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE ZA 2017.GODINU SA PDV-om IZNOSI 123.000,00 KM