Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa ugovorenim ustanovama za 2017. godinu

Ispis

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa ugovorenim ustanovama za 2017. godinu

 

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Zavodom za javno zdravstvo za 2017. godinu

 

Redni broj Vrsta zdravstvene usluge Nositelj tima
I.  PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
1.  Higijensko epidemiološka zdr. zaštita  prim.spec.Goran Pavić
II.  BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SEKUNDARNA    
   Dijagnostika – vanbolnički sekundar i tercijar
1.  Mikrobiološki laboratorij – sekundarna razina  dr. Joka Savić
   Dijagnostika – bolnički sekundar i tercijar (za hospitalizirane)  
2.  Mikrobiološki laboratorij   dr. Joka Savić

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Domom zdravlja Domaljevac za 2017. godinu

 

Redni broj Vrsta zdravstvene usluge Nositelj tima
I.  PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA   
   Obiteljska medicina
1.  TIM Domaljevac  dr. Mario Pranjić
2.  TIM Domaljevac  dr. Samir Karabegović
   Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite  
3.  Hitna medicinska pomoć  rotiranje liječnika
 4.   Zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja  dr. Hariz Muminović
 5.   Laboratorijska dijagnostika primarne razine  ing. Dijana Gunjević
 6.   Zdravstvena njega u zajednici  dr. Samir Karabegović
 II.   SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDR. ZAŠT.   
   Izvanbolnički dio
 1.   Dermatologija   dr.Zdenka Topolovac

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Domom zdravlja Odžak za 2017. godinu

 

Redni broj Vrsta zdravstvene usluge Nositelj tima
I.   PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA   
   Obiteljska medicina
1.  TIM Odžak  dr. Dijana Hadžidedić
2.  TIM Odžak  dr. Elmedina Alić Bajić
3.  TIM Odžak  dr. Mirzet Hodžić
4.  TIM Odžak  dr. Aida Terzić
5.  TIM Odžak  dr. Admir Terzić
 6.   TIM Prud  dr. Dino Hodžić
 7.   TIM Dubica  dr. Kristina Hodžić
 8.   TIM Svilaj  dr. Mirza Omerbašić
 9.   TIM Potočani  dr. Dino Hodžić
   Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite  
10.  Zdravstvena zaštita djece   dr. Anto Majić
 11.   Hitna medicinska pomoć  rotiranje doktora
 12.   Reproduktivno zdravlje žena preko 15 godina  dr. Fikreta Babić
 13.   Zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja  dr. Zlatko Majić
 14.   Fizikalna rehabilitacija  dr. Mario Hanih
15.   Mentalna rehabilitacija

 dr. Sanja Govedarica,

 dr. Biljana Marković

16.   Zubozdravstvena zaštita djece do  19 godina

 dr. Anzelma Ridžal, 

 dr. Matija Matanović

17.   Laboratorijska dijagnostika primarne razine  spec. med. Jelena Ćulap
18.   Zdravstvena njega u zajednici  dipl. med. sestra Zdenka Lujić
II.   SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDR. ZAŠT.   
   Izvanbolnički dio
1.  Opća kirurgija   dr. Vlatko Čilić
2.  Otorinolaringologija   dr. Alen Sekelj
3.  Oralna medicima i paradentologija  dr. Veronika Berbić
4.  Dentalna patologija i endodoncija  dr. Matija Matanović
5.  Ortodoncija  dr. Mladen Šerić
6.  Pedodoncija   dr. Mladen Šerić
7.  Savjetovalište za dj.i adol.gin  dr. Fikreta Babić
8.  Savjetovalište za bračni ferilitet  dr. Fikreta Babić
9.  Stomatološka protetika   dr. Anzelma Ridžal
10.  Pedijatrija 0-15  dr. Elmedina Alić-Bajić
   BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SEKUNDARNA   
   Dijagnostika – vanbolnički sekundar i tercijar
1.  Radio dijagnostika  dr. Ivica Pudić

 

 Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Domom zdravlja Orašje za 2017. godinu

 

Redni broj Vrsta zdravstvene usluge Nositelj tima
I.  PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA   
   Obiteljska medicina
1.   TIM I  dr. Anesa H.Ibrišević
2.   TIM II  dr. Branislav Milić
3.   TIM III  dr. Slađan Bojanović
4.   TIM Oštra Luka-Bok  dr. Zoran Budimić
5.   TIM Matići  dr. Vinesa Saliković
6.   TIM Tolisa  spec. med. Anto Kajić
7.   TIM Vidovice  dr. Igor Milošević
8.   TIM Donja Mahala  dr. Ljiljana Leovac
   Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite  
9.   Zdravstvena zaštita djece   dr. Zoran Budimić
10.   Hitna medicinska pomoć  rotiranje doktora
11.   Zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja  dr. Ružica Zagorčić
12.   Mentalna rehabilitacija  dr. Alojzija Trogrlić
13.   Zubozdravstvena zaštita djece do  19 godina  dr. Hajrija Musić
14.   Laboratorijska dijagnostika primarne razine  dr. Josipa Živković
15.   Zdravstvena njega u zajednici  Liječnici iz svih timova i dipl. med. sestra T.Nurkić
II.   SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDR. ZAŠT.   
   Izvanbolnički dio
1.  Oralna medicina i paradentologija  dr. Ivan Benković
2.  Dentalna patologija i endodoncija  dr. Ivan Benković
 3.   Ortodoncija   dr. Tomislav Kos
 4.   Pedodoncija   dr. Hajrija Musić
 5.   Stomatološka protetika   dr. Tomislav Kos
 6.   Pedijatrija 0-15  dr. Zoran Budimić

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Županijskom bolnicom Orašje za 2017. godinu

 

Redni broj Vrsta zdravstvene usluge Nositelj tima
I.  PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA   
   Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite
1.  Reproduktivno zdravlje žena preko 15 godina

 dr. Amer Hamamdžić,

 dr. Ružica Marković

 dr. Zlatko Pavljašević
 2.   Fizikalna rehabilitacija  dr. Mara Marković
II.  SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDR. ZAŠT.   
   Izvanbolnički dio
1.  Opća internistička zdravs. zaštita   dr. Dario Mott
 dr. Ružica Vukić
 2.   Opća kirurgija   dr. Ćazim Kraljušić
 3.   Abdominalna kirurgija  dr. Mato Hrskanović
 4.   Neurologija   dr. Ljiljana Čengić
 5.   Otorinolaringologija   dr. Ivana Pajić Matić
 6.   Oftalmologija  dr. Nasiha Krpić
 7.   Ortopedija   dr. Anto Cvijetić
 8.   Ginekologija i akušerstvo  dr. Amer Hamamdžić
 9.   Savjetovalište za dj.i adol.gin  dr. Ružica Marković
10.   Savjetovalište za bračni ferilitet  dr. Zlatko Pavljašević
11.   Pedijatrija 0-15  dr. Milka Tunjić
   Bolnički dio  
12.   Grudna kirurgija   dr. Mato Hrskanović
13.   Dječja kirurgija   dr. Ćazim Kraljušić
14.   Vaskularna kirurgija   dr. Mato Hrskanović
15.   Pulmologija  dr. Ružica Zagorčić
16.   Psihijatrija   dr. Biljana Marković
17.   Prevencija i liječenje bolesti i ovisnosti  dr. Biljana Marković
18.   Supstituciona terapija opijatskih ovisnika  dr. Biljana Marković
19.   Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika u zajednici  dr. Biljana Marković
20.   Urologija  dr. Đuro Lučić
21.   Anesteziologija i terapija bola  dr. Ahmet Hamamdžić
III.   BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SEKUNDARNA    
   Dijagnostika – vanbolnički sekundar i tercijar
1.   Transfuziologija  dr. Milica Mott
2.   Radio dijagnostika  dr. Martina Dž. Dominković
3.   Ultrazvučna dijagnostika  dr. Martina Dž. Dominković
 dr. Dario Mott
4.   Laborat. dijagnostika  
4.1.  Hematološki laboratorij  dipl. ing. Ljiljana Benković
 ing. Vesna Juzbašić
4.2.  Biokemijski laboratorij  dipl. ing. Ljiljana Benković
 ing. Vesna Juzbašić
   Dijagnostika – bolnički sekundar i tercijar (za hospitalizirane)  
5.  Transfuziologija   dr. Milica Mott
 6.   Radiodijagnostika  dr. Martina Dž. Dominković
 7.   Hematološki laboratorij  dipl. ing. Ljiljana Benković
 8.   Biokemijski laboratorij   dipl. ing. Ljiljana Benković
 9.   Patološka anatomija   dr. Ljubica Fuštar
 10.   Anesteziologija   dr. Ahmet Hamamdžić
   Bolnička zdravstvena zaštita – županijska razina  
 1.  Interna medicina   dr. Ružica Vukić
  2.   Kardiologija  dr. Dario Mott
  3.   Nefrologija   dr. Želimir Stipančić
 4.  Gastroenterologija  dr. Ružica Vukić
 5.  Endokrinologija  dr. Želimir Stipančić
 6.  Reumatologija   dr. Darko Brašnić
 7.  Opća pedijatrija  dr. Milka Tunjić
 8.  Dječja neurologija   dr. Milka Tunjić
 9.  Dječja endokrinologija  dr. Milka Tunjić
 10.  Dječja nefrologija   dr. Milka Tunjić
 11.  Dječja kardiologija   dr. Milka Tunjić
 12.  Dječja pulmologija   dr. Ružica Zagorčić
 13.  Dj.alergeologija, imunologija   dr. Milka Tunjić
 14.  Dječja gastroenterelogija   dr. Ružica Vukić
 15.  Dječja hematologija   dr. Milka Tunjić
 16.  Dječja fizijatrija   dr. Mara Marković
  17.   Majke pratilje   dr. Milka Tunjić
 18.  Opća kirurgija   dr. Ćazim Kraljušić
 19.  Abdominalna kirurgija   dr. Ćazim Kraljušić
 20.  Dječja kirurgija   dr. Ćazim Kraljušić
 21.  Grudna kirurgija  dr. Mato Hrskanović
 22.  Ginekologija   dr. Amer Hamamdžić
 23.  Akušerstvo   dr. Zlatko Pavljašević
 24.  Psihijatrija  dr. Biljana Marković
 25.  Oftamologija   dr. Nasiha Krpić
 26.  Ortopedija   dr. Anto Cvijetić
 27.  Urologija   dr. Đuro Lučić
 28.  Fizijatrija  dr. Mara Marković