Odluka o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Ispis

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK

Broj:   1.1.-14-1661-5/18

Datum,  08.01.2019.godine

 

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske d o n o s i

 

 

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

bez objave obavještenja o nabavci

 

Članak 1.

 

Prihvaća se preporuka Povjerenstva i Ugovor o nabavi licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske dodjeljuje se ponuditelju  Cuspis d.o.o. , Tursića 15, Brčko u skladu sa ponudama broj: 20181218 od 18.12.2018.godine i 20181231 od 31.12.2018.god.

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 56.862,00 KM sa PDV-om.

 

Članak 2.

 

 

U skladu sa člankom 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici istovremeno s upućivanjem Odluke ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave.

 

Članak 3.

U skladu sa člankom 98.stav(2) Zakona o javnim nabavkama Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske dostavit će na potpis Ugovor izabranom ponuditelju nakon slanja ove Odluke.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske je na osnovu Odluke broj 1.1.-14-1661/18 od 23.11.2018.godine, kojom je pokrenut  pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, a u skaldu sa člankom 21.točka c)  Zakona o javnim nabavkama, proveo pregovarački postupak sa ponuditeljem Cuspis d.o.o. Brčko.

 

Ponuditelj je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dostavio početnu ponudu. Povjerenstvo za provođenje postupak javne nabavke je nakon pregleda i ocjene početne ponude pozvalo ponuđača na pregovore za dan 28.12.2018.godine.  Predstavnik ponuditelja pristupio je pregovorima u zakazano vrijeme. Povjerenstvo je tokom pregovora upoznalo ponuditelja o pravnim, ekonomskim i tehničkim aspektima ponude te je jedinstveno zauzelo stav da je dostavljena ponuda kompletna, te zatražilo ponuditelja da u roku od 20 dana dosatvi konačnu ponudu.

Povjerenstvo je svojim Zapisnikom broj 1.1.-14-1661-4/18 od 08.01.2018.godine , a nakon pristigle konačne ponude, utvrdilo da ponuda zadovoljava sve kriterije iz tenderske dokumentacije , da je ista prihvatljiva za ugovorni organ te konačno dalo preporuku da se Ugovor o nabavci licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske dodijeli ponuđaču Cuspis d.o.o. Brčko sa cijenom od 56.862,00 KM sa PDV-om.

U skladu sa navedenim ugovorni organ je prihvatio prijedlog Povjerenstva te donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ukoliko ponuditelj smatra da je ugovorni organ u tijeku danog postupka dodjele Ugovora izvršio povrede Zakona ili podzakonskih akata ima pravo da pokrene žalbeni postupak u roku od 5 dana do dana prijema ove Odluke.

 

Dostaviti:                                                                                                                                                                                                              Ravnatelj Zavoda

- Cuspis d.o.o. , Tursića 15, Brčko                                                                                                                                                                    Josip Vidović dipl.oec.

- a/a