Plan javnih nabavki za 2021. godinu

        Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2021.godinu Upravno vijeće na 25. sjednici održanoj 29.12.2020. godine donijelo je

 

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2021.godinu

 

 

 

 

I

 

 Ovim Planom javnih nabava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2021.godinu ( u daljem tekstu Plan nabava) utvrđuje se obveza službi Zavoda u provođenju postupaka javnih nabava propisanih Zakonom o javnim nabavama („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14).

 

II

 

Plan nabava sačinjen je u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2021.godinu.

 

III

 

        Plan nabava sadrži sljedeće podatke: redni broj, naziv predmeta nabave (opis roba, usluga i radova), šifru Jedinstvenog rječnika javne nabave (JRJN), procijenjenu vrijednost predmeta javne nabave sa Pdv-om, izvor financiranja (ekonomski kod financijskog plana), vrstu postupka javne nabave, okvirni datum pokretanja postupka javne nabave, okvirni datum zaključenja ugovor, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi te eventualne napomene u svezi postupka javne nabave.

 

IV

 

            Za 2021.godinu planira se nabava roba, usluga i radova navedenih u tablicama ovog Plana.

            Tablice iz stavka 1.ovog članka su sastavni dio ovog Plana.

 

V

 

            Osim nabava iz članka IV ovog Plana nabava, javna nabava roba, usluga i radova, vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem odgovarajućih postupaka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, a postupak će se pokretati donošenjem posebne odluke o pokretanju javne nabave za konkretan predmet.

 

VI

 

            Plan nabavke stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine i objavit će se na internetskoj stranici Zavoda najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Financijskog plana Zavoda za 2021.godinu.

 

           

 

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Upravno Vijeće                                                                                                                                                                                                                                             Predsjednik Upravnog vijeća

Broj: 2.2.-05-1643-7 /20                                                                                                                                                                                                                       Ljilja Pejić, profesor razredne nastave

Datum:29.12.2020.godine                                        

 

 

 

PLAN JAVNE NABAVE  ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2021. GODINU

 I-NABAVA ROBA:

 

REDNI

BROJ

NAZIV PREDMETA NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST bez

 PDV-a U KM

IZVOR

FINANCIRANJA

Ekonomski kod

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

ZAKLJUČENJA UGOVORA

NAPOMENA

1.

Tiskovine, Službene novine

22211100-3, 22200000-2

2.479,00

613419

Izravni sporazum

Po potrebi

 

2.

Materijal za opravku i održavanje zgrade

31000000-6

855,00

613711

Izravni sporazum

Po potrebi

 

3.

Uredski materijal i pribor

30190000-7

22800000-8

 

5.385,00

613417, 613416

 

Izravni sporazum

Travanj 2021.

Svibanj 2021.

 

4.

Kompjuterski materijal

30125120-8

30125110-5

1.197,00

613412

Izravni sporazum

Travanj 2021.

Svibanj 2021.

 

5.

Materijal za čišćenje i roba široke potrošnje

39800000-0

39290000-1

 

5.299,00

613484, 

613415,

Izravni sporazum

Travanj 2021.

Svibanj 2021.

 

6.

Dizel gorivo

09134200-9

2.564,00

613512

Izravni sporazum

Travanj 2021.

Svibanj 2021.

 

7.

Osiguranje djelatnika od nezgode, imovine i vozila te tehnički pregled i registracija vozila

66514110-0

66515200-5

66512100-3

3.598,00

613810, 613523

Izravni sporazum

Svibanj 2021.

Srpanj 2021.

 

8.

Namještaj

39100000-3

1.709,00

821311

Izravni sporazum

Lipanj 2021.

Prosinac 2021.

 

9.

Računala

Kompjuterska oprema

 

30200000-1

 

1.282,00

821312

Izravni sporazum

Travanj 2021.

Listopad 2021.

 

10.

Ostale uredske mašine,

klime

39717200-3

30000000-9

 

2.051,00

821319

Izravni sporazum

Ožujak  2021.

Kolovoz 2021.

 

11.

Materijal za opravku i održavanje opreme

30124000-4

855,00

613712

Izravni sporazum

Po potrebi

 

12.

Oprema za prijenos podataka i glasa

32500000-8

513,00

821313

Izravni sporazum

Po potrebi

 

13.

Reprezentacija

55300000-3

15860000-4

15320000-7

5.983,00

613914

Izravni sporazum

Po potrebi

 

 

II-NABAVA USLUGA:

 

REDNI

BROJ

NAZIV PREDMETA NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST bez

 PDV-a U KM

IZVOR

FINANCIRANJA

Ekonomski kod

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

ZAKLJUČENJA UGOVORA

NAPOMENA

1.

Tiskarske usluge

79800000-2

22000000-0

1.624,00

613411

Izravni postupak

Travanj 2021.

Svibanj 2021.

 

2.

Usluge objavljivanja tendera i oglasa

79341000-6

1.709,00

613916

Izravni postupak

Po potrebi

 

3.

Usluge stručnog obrazovanja

 

80530000-8

 

1.111,00

613922

Izravni postupak

Po potrebi

 

4.

Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata, pisača, telefaksa, kalkulatora i sl. uredske opreme

50300000-8

1.282,00

613722

Izravni postupak

Travanj 2021.

Svibanj 2021.

 

5.

Servis i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova

50112000-3

2.137,00

613723

Izravni postupak

Travanj 2021.

Svibanj 2021.

 

6.

Usluge popravka i održavanja zgrada

71326000-9

2.393,00

613721

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

7.

Računovodstvene i revizorske usluge

79210000-9

598,00

613931

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

8.

Usluga tehničke podrške

72611000-6

5.982,00

613934

Izravni postupak

01.01. 2021.

31.02. 2021.

 

9.

Nabavka licence i održavanje softvera

72267000-4

48.600,00

613934

Pregovarački postupak

Prosinac 2020.

Siječanj 2021.

 

10.

Pravne usluge i troškovi odvjetnika

79100000-5

5.385,00

613932, 613938

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

 

SVEUKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE ZA 2021. GODINU BEZ PDV-a IZNOSI 104.591,00 KM