Javni natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 20a. Zakona o radu ( „Službene novine Federacije BiH“  broj 26/16 i 89/18) i članka 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske raspisuje se:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

     Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na radno mjesto:

 

Stručni suradnik za informacionu tehnologiju.                           

Uvjeti :

-          VSS ili VŠS- tehničkog smjera,  VI i VII stupnja odnosno visoko obrazovanje prvog stupnja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa po  bolonjskom sustavu studiranja,

-          najmanje 1 godina radnog staža,

-          položen stručni upravni ispit odnosno ispit općeg znanja.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

 

1.      dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi-obrazovanju (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet-obrazovanje nije stečeno u BiH)

2.      dokaz o radnom stažu,

3.      uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno ispitu općeg znanja,

4.      izvod iz matične knjige rođenih,

5.      uvjerenje o državljanstvu,

6.      uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka,

7.      životopis.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenom presliku ne starijem od 3 mjeseca.

 

     U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni upravni ispit odnosno ispit općeg znanja. Kandidat koji bude primljen u radni odnos, a nema položen navedeni ispit, obvezan je položiti isti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

     Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske –Titova bb, 76290 Odžak, uz naznaku «Ne otvaraj – prijava na natječaj».

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja  na službenoj Internet stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

     Povjerenstvo za prijem djelatnika u radni odnos u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava razmotriti će prijave, obaviti  intervju sa kandidatima i dostaviti prijedlog Ravnatelju radi donošenja odluke.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Broj:  1.1.-34-799/21                                                                                                                                                                                            Ravnatelj Zavoda

Datum,  21.06.2021.godine                                                                                                                                                                                 Josip Vidović dipl.oec.