ODLUKU o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

 Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA      

ŽUPANIJE POSAVSKE  

ODŽAK 

Broj:   1.1.-14-1678-7/22        

Datum,  25.1.2022.godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske         d o n o s i

 

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

bez objave obavještenja o nabavci

 

Članak 1.

 

Prihvaća se preporuka Povjerenstva i Ugovor o nabavi licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske dodjeljuje se ponuditelju  Cuspis d.o.o. , Tursića 15, Brčko u skladu sa ponudama broj: 20220114 od 14.1.2022.godine i 20220120 od 20.1.2022.godine.

 

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 58.406,40 KM sa PDV-om.

 

Članak 2. 

  

         U skladu sa člankom 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici istovremeno s upućivanjem Odluke ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javne nabave.

 

Članak 3.

 

                U skladu sa člankom 98.stav(2) Zakona o javnim nabavkama Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske dostavit će na potpis Ugovor izabranom ponuditelju nakon slanja ove Odluke.

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske je na osnovu Odluke broj 1.1.-14-1678/21 od 30.12.2021.godine, kojom je pokrenut  pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, a u skladu sa člankom 21.točka c)  Zakona o javnim nabavkama, proveo pregovarački postupak sa ponuditeljem Cuspis d.o.o. Brčko. 

 

Ponuditelj je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dostavio početnu ponudu. Povjerenstvo za provođenje postupak javne nabavke je nakon pregleda i ocjene početne ponude provelo pregovore sa ponuđačem 18.1..2022.godine.  Predstavnik ponuditelja pristupio je pregovorima u zakazano vrijeme. Povjerenstvo je tokom pregovora upoznalo ponuditelja o pravnim, ekonomskim i tehničkim aspektima ponude te je jedinstveno zauzelo stav da je dostavljena ponuda kompletna, te zatražilo ponuditelja da u roku od 7 dana dostavi konačnu ponudu.

 

Povjerenstvo je svojim Zapisnikom broj 1.1.-14-1678-6/21 od 25.01.2022.godine , a nakon pristigle konačne ponude, utvrdilo da ponuda zadovoljava sve kriterije iz tenderske dokumentacije, da je ista prihvatljiva za ugovorni organ te konačno dalo preporuku da se Ugovor o nabavci licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske dodijeli ponuđaču Cuspis d.o.o. Brčko sa cijenom od 58.406,40 KM sa PDV-om.

 

U skladu sa navedenim ugovorni organ je prihvatio prijedlog Povjerenstva te donio Odluku kao u dispozitivu.

  

 

Pouka o pravnom lijeku: 

Ukoliko ponuditelj smatra da je ugovorni organ u tijeku danog postupka dodjele Ugovora izvršio povrede Zakona ili podzakonskih akata ima pravo da pokrene žalbeni postupak u roku od 5 dana do dana prijema ove Odluke.

 

 

 

Dostaviti:                                                                                                                                                                                      Ravnatelj Zavoda

- Cuspis d.o.o. , Tursića 15, Brčko                                                                                             

- a/a                                                                                                                                                                                          __________________________

                                                                                                                                               Josip Vidović, dipl.oec