Plan javnih nabava za 2016. godinu

        Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2015.godinu Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj 09.05.2016 . godine donijelo je

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2016.godinu

 

 

I

 Ovim Planom javnih nabava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2016.godinu ( u daljem tekstu Plan nabava) utvrđuje se obveza službi Zavoda u provođenju postupaka javnih nabava propisanih Zakonom o javnim nabavama („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14).

II

Plan nabava sačinjen je u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2016.godinu.

 III

        Plan nabava sadrži sljedeće podatke: redni broj, naziv predmeta nabave (opis roba, usluga i radova), šifru Jedinstvenog rječnika javne nabave (JRJN), procijenjenu vrijednost predmeta javne nabave bez Pdv-a, izvor financiranja (ekonomski kod financijskog plana), vrstu postupka javne nabave, okvirni datum pokretanja postupka javne nabave, okvirni datum zaključenja ugovor, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi te eventualne napomene u svezi postupka javne nabave.

IV

Za 2016.godinu planira se nabava roba, usluga i radova navedenih u tablicama ovog Plana.

Tablice iz stavka 1.ovog članka su sastavni dio ovog Plana.

V

            Osim nabava iz članka IV ovog Plana nabava, javna nabava roba, usluga i radova, vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem odgovarajućih postupaka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, a postupak će se pokretati donošenjem posebne odluke o pokretanju javne nabave za konkretan predmet.

VI

            Plan nabavke stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine i objavit će se na internetskoj stranici Zavoda najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Financijskog plana Zavoda za 2016.godinu.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Upravno vijeće

 

Broj:  2.2.-05-594/16                                                                                                                                                                                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća

Datum, 09.05.2016. godine                                                                                                                                                                                                                                     Berislav Živković

 

 

PLAN JAVNE NABAVE  ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  ŽUPANIJE POSAVSKE ZA 2016. GODINU

 I-NABAVA ROBA:

REDNI

BROJ

NAZIV PREDMETA NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST SA

 PDV-om U KM

IZVOR

FINANCIRANJA

Ekonomski kod

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

ZAKLJUČENJA UGOVORA

NAPOMENA

1.

Službene novine

22211100-3

720,00

613419

Izravni sporazum

 

 

2.

Tiskovine

22200000-2

2.180,00

613419

Izravni sporazum

Po potrebi

 

3.

Uredski materijal i pribor

30190000-7

22800000-8

 

4.500,00

613417, 613416

 

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

4.

Kompjuterski materijal

30125120-8

30125110-5

3.500,00

613412

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

5.

Materijal za čišćenje i roba široke potrošnje

39800000-0

39290000-1

31000000-6

3.300,00

613484,  613711

613415,

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

6.

Dizel gorivo

09134200-9

3.900,00

613512

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

7.

Osiguranje djelatnika od nezgode, imovine i vozila te tehnički pregled i registracija vozila

66514110-0

66515200-5

66512100-3

5.900,00

613810, 613523

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

8.

Namještaj

39100000-3

1.000,00

821311

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

Po potrebi

9.

Računala i računalna oprema

30200000-1

30230000-1

5.500,00

821312, 613712

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

Po potrebi

10.

Fotokopirni uređaj

30121100-4

4.000,00

821319

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Srpanj 2016

 

11.

Oprema za prijenos podataka i glasa

32500000-8

500,00

821313

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

Po potrebi

12.

Reprezentacija

55300000-3

15860000-4

15320000-7

6.000,00

613914

Izravni sporazum

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

13.

Putničko motorno vozilo za službene potrebe

34110000-1

38.500,00

821321

Konkurentski zahtjev

Svibanj 2016

Kolovoz 2016

 

 

II-NABAVA USLUGA:

 

REDNI

BROJ

NAZIV PREDMETA NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST SA

 PDV-om U KM

IZVOR

FINANCIRANJA

Ekonomski kod

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI DATUM

ZAKLJUČENJA UGOVORA

NAPOMENA

1.

Tiskarske usluge

79800000-2

22000000-0

4.000,00

613411

Izravni postupak

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

 

Usluge objavljivanja tendera i oglasa

79341000-6

2.000,00

613916

Izravni postupak

Po potrebi

 

 

Usluge stručnog obrazovanja

80530000-8

 

2.000,00

613922

Izravni postupak

Po potrebi

 

2.

Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata, pisača, telefaksa i kalkulatora

50300000-8

2.000,00

613722

Izravni postupak

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

3.

Servis i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova

50112000-3

4.000,00

613723

Izravni postupak

Svibanj 2016

Lipanj 2016

 

4.

Usluge popravka i održavanja zgrada

71326000-9

4.500,00

613721

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

5.

Računovodstvene i revizorske usluge

79210000-9

500,00

613931

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

6.

Pravne usluge

79100000-5

500,00

613932

Izravni postupak

Po potrebi tokom godine

 

7.

Usluga tehničke podrške

72611000-6

7.000,00

613934

Izravni postupak

01.01.2015.

31.01.2015.

 

8.

Održavanje softvera

72267000-4

23.000,00

613934

Konkurentski zahtjev

Lipanj 2016

Prosinac 2016

Po potrebi

 

SVEUKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE ZA 2016.GODINU SA PDV-om IZNOSI 133.500,00 KM