Strateški plan ZZOŽP 2022.-2024.

Strateški plan ZZOŽP 2022.-2024.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA POSAVSKA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ŽUPANIJE POSAVSKE

Odžak

Adresa: Titova br. bb 76290 Odžak tel/fax 031-762-671 i  031-762-672  E –  mail adresa: zdravstveno.osiguranje.zuppos @ tel.net.ba

Žiro račun: 3383302200281559  IB - 4254014250006

 

Na temelju člana 103. stav 1. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije  BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08 , 48/11 i 36/18), člana 6. Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br.38/16) i člana 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ br. 2/05), Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske utvrdilo je:

 

STRATEŠKI PLAN

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za razdoblje 2022.-2024. godinu

 

 1. UVOD

Ovim Strateškim planom utvrđuju se vizija, strateški ciljevi, način postizanja ciljeva, snage, slabosti, prilike i opasnosti pri realizaciji istih, (akti planiranja), mjere procjene rezultata i sustav postizanja rezultata. Obvezno zdravstveno osiguranje je dio socijalnog osiguranja građana koji čini jedinstven sustav u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obvezno u okviru Županije osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na temelju Zakona. Obvezno zdravstveno osiguranje provode županijski zavodi kao pravne osobe za područje svake Županije u Federaciji BiH.

 1. DJELATNOST ZAVODA

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH i Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske (u daljem tekstu: Zavod), djelatnost Zavoda je da:

 • provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obveznim zdravstvenim osiguranjem,
 • planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja te plaća usluga zdravstvenim ustanovama i prihvatnim zdravstvenim radnicima,
 • obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa,
 • obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
 • određuje kriterije i način korištenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite i ostale naknade,
 • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret županijskog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja,
 • sudjeluje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje,
 • vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima,
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zašite u inozemstvu, i privatnih zdravstvenih radnika suglasno zaključenom ugovoru za tekuću godinu,
 • obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi županija odnosno organi županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja,
 • uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
 1. VIZIJA

Vizija Zavoda je razviti instituciju koja radi za klijenta i koja je, na načelima solidarnosti i pravičnosti, posvećena pružanju kvalitetne i učinkovite zdravstvene zaštite koji će na efikasan, ekonomičan, efektivan i transparentan način“ osigurati optimalan stupanj osiguranja prava pacijenta podjednako na području cijele Županije Posavske iz programa u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske u skladu sa osnovnim paketom zdravstvenih prava i da osigura jednakost promatranu kroz obuhvat i pravično financiranje zdravstvene zaštite svih osiguranika.

 1. MISIJA

Misija Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske je biti institucija koja ima ključnu ulogu u osiguranju univerzalnog pristupa financijski održivom osnovnom paketu zdravstvenih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čime utječe na izgradnju efikasnog, kvalitetnog i isplativog zdravstvenog sustava s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva Županije Posavske.

 1. ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA - SWOT ANALIZA

Kako bi se identificiralo postojeće stanje i pozicija Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske u ovom dijelu je izvršena SWOT analiza. Ovom analizom utvrđene su snage  i slabosti te prilike  i prijetnje, koristeći informacije o resursima, organizaciji i rezultatima rada unutar organizacije, koje bi mogle pomoći, ograničiti ili u cijelosti onemogućiti razvitak Zavoda i njegove primarne zadaće u zdravstvenom sektoru i sektoru javnih financija.

SNAGE

 1. Zakonom regulirana djelatnost Zavoda.
 2. Kontinuirana uspješna realizacija financijskih planova Zavoda te ispunjavanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama.
 3. Raspolaganje relevantnim informacijama o stanju zdravstvenog sektora kroz pripremu Obračuna sredstava u zdravstvu.
 4. Kontinuirane analize rizičnih područja djelovanja i donošenje mjera na ublažavanju rizika.
 5. Primjena suvremenih informatičkih tehnologija u svakodnevnom radu i komunikaciji.
 6. Iskustvo uposlenih u oblasti zdravstvenog osiguranja.
 7. Adekvatan prostor i zadovoljavajući kadar i oprema.

SLABOSTI

 1. Nedovoljno ekonomski razvijeno okruženje u Županiji Posavskoj.
 2. Staro stanovništvo u Županiji Posavskoj.
 3. Odlazak vitalnog stanovništva u inozemstvo.
 4. Nedovoljno uplaćivanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.
 5. Zdravstveno stanje stanovništva je opterećeno teškim oboljenjima kao što su: karcinomi, inzulin ovisnih osoba, kardiovaskularnih bolesti, nervnih bolesti, bolesti kičme, maligne neoplazme, plućne bolesti, neurološke bolesti, epidemije prouzrokovane klimatskim i drugim uvjetima.
 6. Nemogućnost preciznijeg predviđanja visine troškova za naknade plaća temeljem privremenog odsustva sa posla, ortopedska pomagala, liječenje u ustanovama izvan Županije.
 7. Nedovoljna mogućnost utjecaja na potrošnju lijekova.
 8. Opterećenost lijekova i ostalih materijala Porezom na dodanu vrijednost.
 9. Neadekvatna struktura izvora financiranja.
 10. Veliki udjel neuposlenih osoba u strukturi osiguranih osoba.
 11. Nedostatak određenog broja uposlenika specifičnih profila.

PRILIKE

 1. Jačanje uloge Zavoda kroz reformske procese, zakonske i podzakonske akte.
 2. Jačanje suradnje sa Županijskim i Federalnim ministarstvom zdravstva, Županijskim zavodima i zdravstvenim ustanovama sa kojima se zaključuju ugovori.
 3. Jačanje temeljnih djelatnosti Zavoda kroz razmjenu iskustava i standarda dobre prakse sa institucijama, organizacijama u zemlji i inozemstvu.
 4. Utjecaj na donositelje odluka u zdravstvu i drugim sektorima.
 5. Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije.
 6. Implementacija preventivnih programa ranog otkrivanja malignih oboljenja.

PRIJETNJE

 1. Politička i socioekonomska nestabilnost.
 2. Učestala izmjena zakonskih propisa.
 3. Međusobna neusklađenost pojedinih zakonskih i podzakonskih akata između Federacije BiH i županija i BiH, unutar istog ili različitih sektora, po istom pitanju ili problemu.
 4. Stagnacija gospodarskih aktivnosti na području Županije Posavske.
 5. Porast neuposlenosti ili niska razina plaća zaposlenih.
 6. Neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje u rokovima.
 7. Neadekvatna upotreba zdravstvenih resursa.
 8. Odliv zdravstvenih kadrova.
 9. Elementarne nepogode i izvanredna stanja.
 10. Značajni rashodi za odsustvo sa posla zbog bolesti preko 42 dana.

 

Temeljem gore definiranih snaga, slabosti, prilika i prijetnji Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske će u sljedećem srednjoročnom razdoblju nastojati iskoristiti sve raspoložive unutrašnje snage i realizirati mogućnosti te smanjiti utjecaj prijetnji i eliminirati sve slabosti sustava. Rezimirajući utvrđene faktore, kao najvažnije snage Zavoda ističu se postojeća zakonska regulativa na svim razinama vlasti i raspolaganje kvalitetnih informacija o zdravstvenom sustavu u cjelini te postojeća sistematizacija i kvalificirana radna snaga i primjena suvremene informatičke opreme. Najznačajnije slabosti Zavoda koje treba posebno istaknuti su nedovoljno ekonomski nerazvijeno okruženje Zavoda, staro stanovništvo, velika neuposlenost stanovništva, neadekvatna struktura izvora financiranja, slaba naplata doprinosa.

Prilike i prijetnje koje Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ima su uglavnom posljedice opće političke i ekonomske situacije u okruženju. Obzirom da je globalna nestabilnost u svijetu i predstojeće reforme sustava te procesi pridruživanja BiH ka EU mogu omogućiti prilike kroz jačanje uloge Zavoda te jačanje njegovih temeljnih djelatnosti kroz razmjenu iskustava i standarda dobre prakse sa institucijama u zemlji i inozemstvu.  Zbog reformskih procesa i procesa globalizacije svakako mogu nastati i određene prijetnje prije svega zbog neusklađenosti između županijskih i entitetskih razina vlasti, odljeva visoko stručnih medicinskih kadrova te uvođenja novih programa bez osiguravanja adekvatnih financijskih sredstava (paket prava za osigurane osobe u zdravstvenoj zaštiti, lijekovima i ostalim medicinskim pomagalima, paket prava za neosigurane osobe itd.).

 1. CILJEVI
 • Strateški ciljevi

Definiranjem Strateških ciljeva razvoja Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske želimo uspostaviti temelj za buduće srednjoročne aktivnosti, čija realizacija će voditi ostvarivanje vizije Zavoda te odrediti jasan smjer kretanja u budućnosti. U definiranju ciljeva vodimo se politikama da isti trebaju biti realni i usmjereni na rezultate koji trebaju odražavati svrhu postojanja Zavoda i zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i njegovu opravdanost postojanja.

Temeljem rezultata analize stanja i ključnih problema u Zavodu, a sukladno viziji Zavoda, identificirano je više strateških ciljeva u Zavodu za zdravstveno osiguranje Županije Posavske za razdoblje 2022. – 2024. godine:

 • Strateški cilj 1. Osiguranje potrebnih resursa za učinkovito provođenje svih programa i aktivnosti u funkciji osiguranja univerzalnog pristupa i dostupnosti zdravstvene zaštite na svim razinama temeljenoj na načelima jednakopravnosti svih osiguranih osoba.
 • Strateški cilj 2. Osiguravanje učinkovitog ostvarivanja ostalih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i podzakonskih akata.
 • Strateški cilj 3. Osiguranje potrebnih resursa za efikasno provođenje svih programa i aktivnosti u funkciji osiguranja univerzalnog pristupa i dostupnosti zdravstvene zaštite na svim razinama utemeljenoj na načelima jednakopravnosti svih osiguranih osoba.

 

 • Operativni ciljevi

Svi strateški i operativni ciljevi i njihova realizacija i financiranje u narednom trogodišnjem razdoblju trebaju se ostvariti iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i trebaju biti usklađeni sa dokumentom okvirnog proračuna – DOP-om za razdoblje 2022.-2024. godine (Vidjeti tabelu br. 1). Potrebna sredstva za realiziranja strateških i operativnih ciljeva su osigurana iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, a najviše preko doprinosa zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom o doprinosima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br.35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18 ) i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske br. 6/07 i 10/13). Planirani rast prihoda Zavoda na godišnjoj razini do 2% se temelji na procjenama povoljnih kretanja makroekonomskih pokazatelja u Federaciji BiH u narednom trogodišnjem razdoblju.

Iz definiranog Strateškog cilja 1. proizašlo je sedam operativnih ciljeva kao smjernice za utvrđivanje prioriteta pri alokaciji sredstava za realiziranje programa primarne zdravstvene zaštite opća medicina u Županiji, program primarne zdravstvene zaštite obiteljska medicina u Županiji, program specijalističko konzultativne zdravstvene zaštite u Županiji, programa za lijekove sa esencijalne liste, programa bolničke zdravstvene zaštite sekundarne razine u Županiji, bolnička zdravstvena zaštita izvan Županije Posavske, program javnog zdravstva (Vidjeti tabelu br. 2).   

Pravo na zdravstvenu zaštitu obuhvaćeno obveznim zdravstvenim osiguranjem (član 35. Zakona) podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko – konzultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom. Programiranje zdravstvene zaštite će se vršiti isključivo po standardima i normativima zdravstvene zaštite. Postepeno usklađivanje Programa zdravstvene zaštite sa Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 32/14, 107/14 i 58/18). Očekivani rezultat je uspostava sustava kvalitetne zdravstvene zaštite u cilju smanjenja smrtnosti i poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva.

Operativni cilj 1.1. Osigurati prava osiguranim osobama na primarnu zdravstvenu zaštitu opća razina u skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati vrste i opseg programa primarne zdravstvene zaštite u skladu Zakonom o zdravstvenoj  zaštiti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 46/10), sa Odlukom o osnovnom paketu zdravstvenih prava u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 21/09), utvrditi broj medicinskih bodova u skladu sa Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite, (Službene novine Federacije BiH 82/14, 107/14 i 58/18) osigurati potrebna financijska sredstva te postaviti sustav monitoringa i evaluacije korištenja sredstava u skladu s Jedinstvenom metodologijom ugovaranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (Službene novine Federacije BiH br.34/13 i  90/13),

Operativni cilj 1.2. Osigurati prava osiguranim osobama na primarnu zdravstvenu zaštitu obiteljska medicina u skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i s Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati vrste i opseg u skladu Zakonom o zdravstvenoj  zaštiti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 46/10), sa Odlukom o osnovnom paketu zdravstvenih prava u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 21/09), utvrditi broj medicinskih bodova u skladu sa Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite (Službene novine Federacije BiH br.82/14, 107/14 i 58/18), osigurati potrebna financijska sredstva te postaviti sustav monitoringa i evaluacije korištenja sredstava u skladu s Jedinstvenom metodologijom ugovaranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (Službene novine Federacije BiH br. 34/13 i 90/13),

Operativni cilj 1.3. Osigurati prava osiguranim osobama na lijekove s esencijalne liste u skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i s Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati lijekove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj  zaštiti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 46/10), Odlukom o esencijalnoj listi lijekova u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske br. 2/22) te raspoloživih sredstava za esencijalnu listu u financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske. U narednom razdoblju treba uspostaviti kontinuitet usklađivanja Liste lijekova iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom, a prema financijskim mogućnostima. Očekivani rezultat je poboljšane kvalitete života osiguranim osobama. Veoma je važno osigurati i adekvatan sustav kontrole potrošnje lijekova u cilju dosljednog provođenja zakona i podzakonskih akata uspostavljanjem racionalne uporabe farmaceutskih proizvoda, a time i bolja zaštita zdravlja stanovništva.

Operativni cilj 1.4. Osigurati prava osiguranim osobama na specijalističko-konzultativnu zdravstvenu zaštitu u županiji u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zakonu o zdravstvenom osiguranju        . Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati vrste i opseg u skladu Zakonom o zdravstvenoj  zaštiti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 46/10), s Odlukom o osnovnog paketu zdravstvenih prava u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 21/09), utvrditi broj medicinskih bodova u skladu sa Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite (Službene novine Federacije BiH br. 82/14, 107/14 i 58/18), osigurati potrebna financijska sredstva te postaviti sustav monitoringa i evaluacije korištenja sredstava u skladu s Jedinstvenom metodologijom ugovaranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (Službene novine Federacije BiH br. 34/13 i 90/13).

Operativni cilj 1.5. Osigurati prava osiguranim osobama na  zdravstvenu zaštitu bolničke zdravstvene zaštite u skladu s zakonom o zdravstvenoj zaštiti i s zakonom o zdravstvenom osiguranju. Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati vrste i opseg programa bolničke i ostalih programa zdravstvene zaštite sekundarne razine u skladu Zakonom o zdravstvenoj  zaštiti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 46/10), sa Odlukom o osnovnom paketu zdravstvenih prava u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 21/09), utvrditi broj medicinskih bodova u skladu sa Naredbom o standardima i normativima zdravstvene zaštite (Službene novine Federacije BiH br. 82/14, 107/14 i 58/18), osigurati potrebna financijska sredstva temeljem sredstava iz Financijskog plana, a zatim ugovoriti pružanje zdravstvenih usluga te postaviti sustav monitoringa i evaluacije korištenja sredstava u skladu s Jedinstvenom metodologijom ugovaranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (Službene novine Federacije BiH br. 34/13 i 90/13).

Operativni cilj 1.6. Osigurati prava osiguranim osobama kroz bolničku zdravstvenu zaštitu izvan Županije Posavske i u inozemstvu u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Planiranje  realiziranja ovog operativnog cilja vrši se temeljem podataka iz prethodnih godina i procjene kretanja trendova upućivanja osiguranika te financijskih sredstava iz Financijskog plana Zavoda. Dio sekundarne zdravstvene zaštite bolničke i specijalističko – konzultativne tercijarne zdravstvene zaštite pruža se u zdravstvenim ustanovama izvan Županije Posavske. Aktivnosti realiziranja bolničkog liječenja naših osiguranika u zdravstvenim ustanovama izvan Županije Posavske se provode preko nadležnih liječničkih povjerenstava u skladu sa Odlukom o načinu upućivanja osiguranih osoba na liječenje izvan Županije Posavske i ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu na temelju uputnice ("Narodne novine Županije Posavske", broj 2/06). Osiguranici se šalju na liječenja samo u zdravstvene ustanove sa kojima je Zavod zdravstvenog osiguranja sklopio ugovore o poslovnoj suradnji uz prethodnu suglasnost upravljačkih struktura. Ugovaranje i plaćanje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH temeljeno je na cijenama u tarifi zdravstvenih usluga utvrđenoj na medicinskim bodovima, a u zdravstvenim ustanovama u R. Hrvatskoj cijene su temeljene na tarifi utvrđenoj pomoću DRG metode.

Iz definiranog Strateškog cilja 2. proizašlo je tri operativna cilja kao smjernice za utvrđivanje prioriteta pri alokaciji sredstava za realiziranje programa u vidu plaćanja zbog realiziranja programa privremene spriječenosti za rad, programa ortopedskih i ostalih pomagala i programa putnih troškova i ostalih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Vidjeti tabelu br. 1).

Operativni cilj 2.1. Osigurati prava osiguranim osobama na naknade zbog privremene spriječenosti za rad u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima. Ovo pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja je regulirano posebnom Odlukom o nadoknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (Narodne novine Županije Posavske 7/05, 6/13 i 14/19). Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati prava i obveze osiguranika za ostvarivanja prava na naknadu zbog privremene spriječenosti za rad. Unaprijediti sustav obrade zahtjeva te uspostaviti evidentiranje, praćenje i izvještavanje o spriječenosti za rad preko informacijskog sustava te uspostaviti adekvatniju kontrolu odobravanja bolovanja. Očekivani rezultat je smanjenje nepotrebnog bolovanja u cilju smanjenja ukupnog rashoda i vraćanje osiguranika redovnim radnim aktivnostima.

Operativni cilj 2.2. Osigurati prava osiguranim osobama na sufinanciranje nabave ortopedskih i ostalih pomagala u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima. Ovo pravo u obveznom zdravstvenom osiguranju Županije Posavske je regulirano posebnom  Odlukom o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se financiraju ili sufinanciraju iz sredstava Zavoda (Narodne novine Županije Posavske" , broj: 6/13, 10/14, 3/17, 8/18 , 7/19, 14/19 i 10/20). Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati vrste i način reguliranja korištenja prava na sufinanciranje ortopedskih i ostalih pomagala. U narednom razdoblju treba uspostaviti kontinuitet usklađivanja Liste ortopedskih i ostalih pomagala iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom a prema financijskim mogućnostima. Očekivani rezultat je poboljšanje kvalitete života invalidnim osiguranim osobama

Operativni cilj 2.3. Osigurati prava osiguranim osobama na putne troškove i ostala prava u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Za realiziranje ovog operativnog cilja nužno je točno definirati vrste i način reguliranja korištenja prava na sufinanciranje ostalih prava. Ova prava se uglavnom odnose na transfere vezane za porodiljne naknade prihodovane iz proračuna Županije Posavske i ostale grantove pojedincima - jednokratne pomoći za liječenje osiguranih osoba slabijeg socijalnog stanja.

Iz definiranog Strateškog cilja 3. proizašlo je jedan operativni cilja Program u funkciji osiguranja funkcioniranja sustava zdravstvenog osiguranja kao smjernice za utvrđivanje prioriteta i aktivnosti za financiranje zaposlenih u stručnoj službi Zavoda, financiranje kapitalnih ulaganja i financiranje tekućih transfera (Vidjeti tabelu br. 1).

Za realiziranje financiranja zaposlenih u Zavodu nužno je točno definirati postojeće stanje sistematizacije radnih mjesta u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i njenu popunjenost u skladu s zakonskim propisima (financijsko upravljanje i kontrola,pravna služba,interna revizija itd.).Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske br.: 2.2.-05-1187/13 od 30.12.2013. godine i sa Izmjenama i dopunama Pravilnika propisano je da se poslovi iz djelokruga Zavoda vrše u okviru temeljnih organizacijskih jedinica: Središnjoj službi i Područnim uredima. U središnjoj službi poslovi se obavljaju preko tri sektora: sektora za financije i računovodstvo, sektora za pravna, opća i kadrovska pitanja i sektora za sustav zdravstvenog osiguranja, a operativni poslovi obveznog zdravstvenog osiguranja obavljaju se u područnim uredima u Orašju, Odžaku i Domaljevcu. Navedenim Pravilnikom ukupno je sistematizirano 41 radnih mjesta, a postojećih je 31 na dan 31.12.2021. godine.

Kadrovska pokrivenost Zavoda obzirom na sistematizirane potrebe je manja,  međutim u velikom dijelu tekućeg poslovanja ne može se uočiti značajnije smetnje u radu. Tome doprinosi stručnost i kvalificiranost postojećih kadrovskih kapaciteta, dobra organizacija i dobra podjela nadležnosti. Izvršeno je kadrovsko ojačavanjem područnih ureda sa dva stručna suradnika za ino osiguranje i pripremu prvostupanjskog postupka te sektor računovodstva i financija sa jednim stručnim suradnikom glavnim knjigovođom. U 2024 godini u mirovinu odlazi dva djelatnika referent knjigovođa – likvidator i rukovoditelj područnog ureda u Odžaku.  U narednom srednjoročnom planu treba popuniti sistematizaciju sa tehničkim tajnikom i referent za javne prihode i poravnanja.

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Upravno vijeće

 

Broj:2.2.-05- 429-7/22

Datum:15.03.2022.godine

                                                                                                            Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                            Ljilja Pejić, profesor razredne

 

 

Tabela 1. TROGODIŠNJI PLAN RADA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 2022-2024.

Pregled strateških ciljeva za organ/službu i veza sa DOP-om

Strateški ciljevi organa/službe

Izvor (strateški dokument, misija, zakonski propis)

Program u DOP (broj i naziv)

Izvori planiranih sredstava u KM

Partneri (institucije uključene u realizaciju)

2022.

2023.

2024.

Strateški cilj 1. Osiguranje potrebnih resursa za učinkovito provođenje svih programa i aktivnosti u funkciji osiguranja univerzalnog pristupa i dostupnosti zdravstvene zaštite na svim razinama temeljenoj na načelima jednakopravnosti svih osiguranih osoba.

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Ž. Posavske za razdoblje 2022.-2024. g.

Program 1. Primarna zdravstvena zaštita -  opća medicina

Program 2. Primarna zdravstvena zaštita -  obiteljska medicina

Program 3. Lijekovi s esencijalne liste

Program 4. specijalističko konzultativne zdr. zaštite u županiji


Program 5. Bolnička zdravstvena zaštita u Županiji Posavskoj

Program 6. Bolnička zdravstvena zaštita izvan Županije Posavske

Program 7. javno zdravstvo.

DOP

Prog. 1. 2.450.000

Prog. 2  1.500.000

Prog. 3  1.400.000

Prog .4    950.000

Prog. 5. 4.290.000

Prog  6. 2.187.000

Prog. 7.     24.000

DOP

Prog.1   2.500.000

Prog. 2  1.515.000

Prog. 3  1.450.000

Prog .4    960.000

Prog. 5   4.290.000

Prog  6   2.279.000

Prog. 7       24.000

DOP

Prog. 1  2.541.000

Prog. 2  1.540.000

Prog. 3  1.474.000

Prog .4     976.000

Prog. 5  4.350.000

Prog  6  2.340.000

Prog. 7       25.000

Vlada Ž.P

Ministarvo zdravstva Ž.P.

Zdravstvene ustanove

PJI

 -

PJI

PJI

Ostalo

-

Ostalo

-

Ostalo

-

 

Strateški cilj 2. Osiguravanje učinkovitog ostvarivanja ostalih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i podzakonskih akata.

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Ž. Posavske za razdoblje 2022.-2024.godine

Program 1. Naknade plaća zbog bolovanja  
Program 2. Ortopedska i ostala pomagala
Program 3. Putni troškovi i ostala prava.

DOP

Prog.1.         500.000

Prog.2.        150.000

Prog.3.         490.000

DOP

Prog.1.        500.000

Prog. 2        160.000

Prog.3.        490.000

DOP

Prog. 1.      500.000

Prog. 2        163.000

Prog. 3.      490.000

Vlada Ž.P

 Ministarvo zdravstva Ž.P, zdravstvene ustanove

PJI

PJI

 -

PJI

Ostalo

-

Ostalo

-

Ostalo

-

Strateški cilj 3. Osiguranje potrebnih resursa za efikasno provođenje svih programa i aktivnosti u funkciji osiguranja univerzalnog pristupa i dostupnosti zdravstvene zaštite na svim razinama utemeljenoj na načelima jednakopravnosti svih osiguranih osoba.

Trogodišnji plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Ž. Posavske za razdoblje 2022.-2024.godine

Program 1. Program u funkciji osiguranja funkcioniranja sustava zdravstvenog osiguranja.

 

DOP

Prog. 1.       2.122.000

DOP

Prog. 1.       2.135.000   

DOP

Prog. 1.       2.205.000

 

 

 

 

 

 

 

Vlada Ž.P

 Ministarvo zdravstva Ž.P, zdravstvene ustanove

 

 

PJI

 -

PJI

 -

PJI

 -

Ostalo

-

Ostalo

-

Ostalo

-

Ukupno

DOP

16.063.000

 

16.303.000

 

16.604.000

Ukupno

PJI

     

 

 

Ukupno

Ostalo

     

 

 

 

 

Ukupno

16.063.000

 

16.303.000

 

16.604.000

 

Izvor: Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Ž. Posavske, 2022. godine

 


Tabela 2. Očekivani operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

Strateški cilj 1. Osiguranje potrebnih resursa za učinkovito provođenje svih programa i aktivnosti u funkciji osiguranja univerzalnog pristupa i dostupnosti zdravstvene zaštite na svim razinama

temeljenoj na načelima jednakopravnosti svih osiguranih osoba.

 Osiguranje sredstava za sustav obveznog zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Prikupiti doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa planiranim financijskim zahtjevom (u KM)

16.063.000

16.303.000

16.604.000

Ostali prihodi (u KM)

-

-

-

Ostvarena sredstva iz proračuna Županije Posavske (u KM)

-

-

-

Očekivane aktivnosti

 

Vršiti prikupljanje i evidentiranje prihoda od doprinosa

 

Dostavljati zahtjeve Vladi Županije Posavske za odobrena proračunska sredstva

 

Izraditi financijske izvještaje o ostvarenim prihodima

Operativni cilj 1.1. Osigurati prava osiguranim osobama na primarnu zdravstvenu zaštitu opća medicina u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj usluga (vidjeti tabelu br. 1. PZZ za 2021. godinu)

247.973

250.000

250.000

Broj zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama

4

4

4

Izvještaj o izvršenim uslugama za zdravstvene ustanove (broj dokumenata-kvartalno)

4

4

4

Očekivane aktivnosti

1.1.1.

Izraditi Program zdr. zaštite

1.1.2.

Provesti odgovarajući/e postupak/postupke javne/javnih nabavke/nabavki za zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja i zaključiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama

1.1.3.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama, pratiti izvršenje ugovorenog obima usluga i poduzimati mjere u slučaju odstupanja

1.1.4.

Koordinirati rad, uz stručnu podršku u radu Povjerenstva za izdavanje suglasnosti za liječenje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske analizirati i predlagati mjere za unapređenje njihovog rada,

Nositelji aktivnosti

 

Ministarstvo zdravstva, Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i sektor za zdravstveno osiguranje kroz ugovaranje poslovne suradnje s domicilnim zdravstvenim ustanovama.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, gubitak medicinskih kadrova kod domicilnih ustanova. 

Operativni cilj 1.2. Osigurati prava osiguranim osobama na primarnu zdravstvenu zaštitu obiteljska medicina u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj usluga (vidjeti tabelu br. 1. PZZ za 2021. godinu)

134.162

140.000

145.000

Broj zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama

3

3

3

Izvještaj o izvršenim uslugama za zdravstvene ustanove (broj dokumenata-kvartalno)

4

4

4

Očekivane aktivnosti

1.2.1.

Izraditi program zdravstvene zaštite.

1.2.2.

Provesti odgovarajući/e postupak/postupke javne/javnih nabavke/nabavki za zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima zavoda zdravstvenog osiguranja i zaključiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama

1.2.3.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama, pratiti izvršenje ugovorenog obima usluga i poduzimati mjere u slučaju odstupanja

1.2.4.

Koordinirati rad, uz stručnu podršku u radu Komisija za izdavanje saglasnosti za liječenje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske analizirati i predlagati mjere za unapređenje njihovog rada,

Nositelji aktivnosti

 

Ministarstvo zdravstva. Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i sektor za zdravstveno osiguranje kroz ugovaranje poslovne suradnje s domicilnim zdravstvenim ustanovama.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, gubitak medicinskih kadrova kod domicilnih ustanova. 

 

Operativni cilj 1.3. Osigurati prava osiguranim osobama na lijekove s esencijalne liste u skladu s zakonom o zdravstvenoj zaštiti i s zakonom o zdravstvenom osiguranju

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama - ljekarnama

8

8

8

Ukupna potrošnja za lijekoev s esencijalne liste

1.400.000

1.450.000

1.474.000

Broj izdanih recepata za lijekove (vidjeti tabelu br. 1. OKZ 6 POL za 2021. godinu)

   114.735

   115.000

   115.000

Analiza potrošnje lijekova za liječenje po vrstama bolesti (broj dokumenata-godišnje)

1

1

1

Analiza potrošnje lijekova za liječenje po općinama (broj dokumenata-godišnje)

1

1

1

Očekivane aktivnosti

1.3.1.

Izraditi izmjene i dopune liste lijekova .

1.3.2.

Provesti odgovarajući/e postupak/postupke javne/javnih nabavke/nabavki za zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja i zaključiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama

1.3.3.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama, pratiti izvršenje ugovorenog obima usluga i poduzimati mjere u slučaju odstupanja

1.3.4.

Vršiti kontrolu i knjigovodstveno evidentirati ispostavljene fakture  za isporučene lijekove i medicinska sredstva

1.3.5.

Provoditi stručni nadzor u provođenju odredbi ugovora i vršiti kontrolu u pogledu evidencije o zaduživanju i razduživanju sa preporukama za otklanjanje uočenih nedostataka i propusta u poštivanju ugovornih odredbi.

Nositelji aktivnosti

 

Ministarstvo zdravstva, Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i svi sektori Zavoda kroz ugovaranje poslovne suradnje s ljekarnama te liječnici u domovima zdravlja.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, nedostatak lijekova i nekontrolirana potrošnja lijekova od strane domova zdravlja.

Operativni cilj 1.4. Osigurati prava osiguranim osobama na specijalističko-konzultativnu zdravstvenu zaštitu u Županiji u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

20122(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Ukupna potrošnja

950.000

960.000

976.000

Broj zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama

4

4

4

Izvještaj o izvršenim uslugama za zdravstvene ustanove (broj dokumenata-kvartalno)

4

4

4

Očekivane aktivnosti

1.4.1.

Izraditi Program zdr. zaštite

1.4.2.

Provesti odgovarajući/e postupak/postupke javne/javnih nabavke/nabavki za zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja i zaključiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama

1.4.3.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama, pratiti izvršenje ugovorenog obima usluga i poduzimati mjere u slučaju odstupanja

Nositelji aktivnosti

 

Ministarstvo zdravstva, Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i sektor za zdravstveno osiguranje kroz ugovaranje poslovne suradnje s domicilnim zdravstvenim ustanovama.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, gubitak medicinskih kadrova kod domicilnih ustanova. 

 

Operativni cilj 1.5. Bolnička zdravstvena zaštita u Županiji Posavskoj

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj usluga intezivne njege (vidjeti tabelu br. OZU 10 iz 2021. godine.)

657

780

800

Broj bolno opskrbnih dana standardna njega (vidjeti tabelu br. OZU 10 iz 2021. godine.).

  18.872

20.000

20.000

Broj operativnih zahvata oper. sala+ambulanta (vidjeti tabelu br. OZU 10 iz 2020. godine.).

404

500

600

Broj zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama

1

1

1

Izvještaj o izvršenim uslugama za zdravstvene ustanove (broj dokumenata-kvartalno)

4

4

4

Očekivane aktivnosti

1.5.1.

Izraditi Program zdr. zaštite 

1.5.2.

Provesti odgovarajući/e postupak/postupke javne/javnih nabavke/nabavki za zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja i zaključiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama.

1.5.3.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama, pratiti izvršenje ugovorenog obima usluga i poduzimati mjere u slučaju odstupanja

Nositelji aktivnosti

 

Ministarstvo zdravstva, Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i sektor za zdravstveno osiguranje kroz ugovaranje poslovne suradnje s domicilnim zdravstvenim ustanovama.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, gubitak medicinskih kadrova kod domicilnih ustanova. 

 

Operativni cilj 1.6. Bolnička zdravstvena zaštita izvan Županije Posavske i u inozemstvu

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama (podaci o broju zaključenih ugovora iz 2021)

15

18

18

Broj upućenih pacijenata na liječenje izvan Županije Posavske (vidjeti izvješće povjerenstva za upućivanje na liječenje izvan Županije za 2021.).

4887

5.000

5.000

Izvještaj o upućivanju osiguranih osoba na liječenje izvan Županije Posavske (mjesečno)

12

12

12

Očekivane aktivnosti

1.6.1.

Osigurati blagovremeno upućivanje na liječenje u ustanove izvan Županije Posavske osiguranih osoba oboljelih od oboljenja u skladu s Odlukom.

1.6.2.

Unaprijediti suradnju sa domaćim i inozemnim zdravstvenim ustanovama u cilju efikasnijeg provođenja postupka upućivanja osiguranih osoba  na liječenje u ustanove izvan Županije

1.6.3.

Vršiti nadzor ispostavljenih faktura od strane zdravstvenih ustanova u inozemstvu, knjigovodstveno evidentirati troškove liječenja u ustanovama izvan Županije i izmirivati obveze.

1.6.4.

Izraditi godišnji izvještaj o upućivanju osiguranih osoba na liječenje u ustanovama izvan Županije Posavske.

1.6.5.

Provesti odgovarajući/e postupak/postupak za dobivanje suglasnosti za zdravstvene usluge koje se financiraju sredstvima zavoda zdravstvenog osiguranja i zaključiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama izvan Županije Posavske.

1.6.6.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama, pratiti izvršenje ugovorenog obima usluga i poduzimati mjere u slučaju odstupanja.

1.6.7.

Koordinirati rad, uz stručnu podršku u radu Povjerenstva za izdavanje uputnica za liječenje na teret sredstava Zavoda i predlagati mjere za unapređenje njihovog rada,

Nositelji aktivnosti

 

Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i kroz ugovaranje poslovne suradnje s zdravstvenim ustanovama izvan Županije Posavske.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, rast broja oboljelih, rast cijena zdravstvenih usluga i otkazivanje poslovne suradnje od strane zdravstvenih ustanova.

 

Operativni cilj 1.7.  Program javno zdravstvo

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj usluga preventivna zdravstvena zaštita u školama i fakultetima (vidjeti tabelu br. 1. PZZ za 2021. godinu)

3313

3400

3400

Izvještaj o izvršenju programa zdravstvene zaštite.

4

4

4

Očekivane aktivnosti

1.7.1.

Vršiti prevenciju djece i omladine

1.7.2.

Vršiti nadzor ispostavljenih faktura od strane zdravstvenih ustanova.

1.7.3.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama, pratiti izvršenje ugovorenog obima usluga i poduzimati mjere u slučaju odstupanja.

1.7.4.

Koordinirati rad između ustanova i zavoda.

Nositelji aktivnosti

 

Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i kroz ugovaranje poslovne suradnje s zdravstvenim ustanovama izvan Županije Posavske.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, rast broja oboljelih, rast cijena zdravstvenih usluga i otkazivanje poslovne suradnje od strane zdravstvenih ustanova.

 

Strateški cilj 2. Osiguravanje učinkovitog ostvarivanja ostalih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i

podzakonskih akata.

Operativni cilj 2.1. Osigurati prava osiguranim osobama na naknade zbog privremene spriječenosti za rad u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj zahtjeva za bolovanje

920

920

920

Broj dana bolovanja do 42 dana (vidjeti obrazac OZU 1.1 A iz 2020)

2746

2700

2700

Broj dana bolovanja preko 42 dana (vidjeti obrazac OZU 1.1 A iz 2020)

220

200

200

Izvještaj  komisija o korisnicima privremene spriječenosti za rad preko 42 dana (mjesečno)

12

12

12

Očekivane aktivnosti

2.1.1.

Realizirati zaključene ugovore sa zdravstvenim ustanovama u pogledu rada liječnika i povjerenstva za odobravanje privremene spriječenosti za rad

2.1.2.

Koordinirati rad stručnih povjerenstava i liječnika za odobravanje privremen spriječenosti za rad i mjere za unapređenje njihovog rada,

2.1.3.

Vršiti terenski nadzor osiguranika koji su na bolovanju

Nositelji aktivnosti

 

Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i komisije za bolovanja i rukovoditelji područnih ureda.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, rast broja oboljelih, rast broja manipulacija oko bolovanja.

Operativni cilj 2.2. Osigurati prava osiguranim osobama na sufinanciranje nabave ortopedskih i ostalih pomagala u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj zahtjeva za financiranje ili sufinanciranja ortopedskih i ostalih pomagala (podatak povjerenstava za 2021)

116

120

120

Izvještaj  povjerenstva o odobravanju sufinanciranja nabave ortopedskih i ostalih pomagala (mjesečno)

4

4

4

Očekivane aktivnosti

2.2.1.

Koordinirati rad stručnih povjerenstava i liječnika za prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se financiraju ili sufinanciraju iz sredstava Zavoda

2.2.2.

Realizirati financiranje ili sufinanciranje u skladu sa odlukama nadležnog povjerenstva.

Nositelji aktivnosti

 

Ravnatelj, zamjenik ravnatelja i Povjerenstvo za ortopedska i druga pomagala.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja i rast oboljelih osiguranika.

Operativni cilj 2.3. Putni troškovi i ostala prava

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Potrošnja porodiljnih naknada (podatak iz 2021 iznosi 407.707 KM)

407.704

410.000

410.000

Broj korisnika porodiljnih naknada (475 u 2021. godini).

475

480

500

Broj korisnika pojedinačnih grantova (149 zahtjeva iz 2021. godine).

149

150

150

Očekivane aktivnosti

2.3.1.

Uspostaviti evidenciju korisnika jednokratnih pomoći

2.3.2.

Uspostaviti evidenciju korisnika porodiljnih naknada

Nositelji aktivnosti

 

Ravnatelj, zamjenik ravnatelja, područni uredi i sektor financija i računovodstva.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, neplaćanje porodiljnih naknada od strane Vlade Županije Posavske, rast oboljelih itd.

 

Strateški cilj 3. Osiguranje potrebnih resursa za efikasno provođenje svih programa i aktivnosti u funkciji osiguranja univerzalnog pristupa i dostupnosti zdravstvene zaštite na svim razinama utemeljenoj na načelima jednakopravnosti svih osiguranih osoba.

Operativni cilj 3.1. Program u funkciji osiguranja funkcioniranja sustava zdravstvenog osiguranja

Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate

Očekivani rezultati po godinama

2022(t)

2023(t+1)

2024(t+2)

Broj djelatnika u Zavodu

 

32

33

34

Potrošnja za zaposlene

917.000

930.000

950.000

Broj tekućih transfera

3

3

3

Broj ugovornih zdravstvenih ustanova koje naplaćuju participaciju Zavoda

5

5

5

Izvješća o naplaćenim participacijama

12

12

12

Očekivane aktivnosti

3.1.1.

Provesti natječaje za prijem djelatnika

3.1.2.

Financijski planirati sredstva za tekuće transfere

3.1.3.

Vršiti kontinuirani nadzor za naplatu participacije.

Nositelji aktivnosti

 

Ravnatelj, zamjenik ravnatelja, sektor financija i računovodstva.

Rizici

 

Pad naplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, poništenje natječaja i nedostatak određenih kadrova na tržištu, itd.

 

 

 

 

REGULATORNI OKVIR

 1. Jedinstvena metodologija ugovaranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (Službene novine Federacije BiH br. 34/13 i 90/13).
 2. Obračun sredstava u zdravstvu Županije Posavske za 2020. godinu.
 3. Odluke o nadoknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (Narodne novine Županije Posavske 7/05, 6/13 i 14/19).
 4. Odluka o načinu upućivanja osiguranih osoba na liječenje izvan Županije Posavske i ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu na temelju uputnice ("Narodne novine Županije Posavske", broj 2/06).
 5. Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se financiraju ili sufinanciraju iz sredstava Zavoda (Narodne novine Županije Posavske" , broj: 6/13, 10/14, 3/17 i 8/18, 7/19, 14/19 i 10/20),
 6. Odluke o sufinanciranju troškova liječenja u prirodnom lječilištu ("Narodne novine Županije Posavske", broj 7/05).
 7. Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 21/09).
 8. Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske br. 6/07, 10/13).
 9. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zavoda Zdravstvenog osiguranja Županije Posavske br.: 2.2.-05-1187/13 od 30.12.2013. te izmjena i dopuna Pravilnika.
 10. Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinice za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 82/13).
 11. Pravilnik o provođenju financijskog upravljanja i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 6/17).
 12. Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ br. 2/05).
 13. Naredba o Standardima i normativima zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, („Službene novine Federacije BiH“ broj: 82/14, 107/14 i 58/18).
 14. Zakon o zdravstvenom osiguranju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18).
 15. Zakon o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 46/10).
 16. Zakon o financijskom upravljaju i kontroli u Federaciji BiH (Službene novine Federacije bih br.38/16).
 17. Zakon o doprinosima u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br.35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18 ).
 18. Zakon o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama (Narodne novine Županije Posavske 7/16).           

                             

                                                                       

Obrazloženje

Prijedlog Strateškog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za razdoblje 2022.-2024. godine (u daljem tekstu: strateški plan) utemeljen je na odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH („Službene novine Federacije  BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) i  Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br.38/16) i Pravilnika  o provođenju financijskog upravljanja i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 6/17).

Sukladno članu 6. Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br.38/16), utvrđena je obveza reguliranja kontrolnog okruženja u smislu definiranja misije, vizije i ciljeva. Prilikom sagledavanja kontrolnog okruženja, razmotrili smo i jasno utvrdili misiju organizacije, viziju poslovanja te preko provedene swot analize i planskog pristupa poslovanju postavili smo tri strateška i jedanaest operativnih ciljeva u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske. U posebnom dijelu Strateškog plana napravljena je poveznica strateških i operativnih ciljeva sa Dokumentom okvirnog proračuna – DOP-a za razdoblje 2022.-2024. godine tj. izvorima planiranih sredstava po godinama.  Iskazane su mjere učinaka tj. rezultati po godinama. Definirane su očekivane aktivnosti na provedbi ciljeva te su određeni i nositelji tih aktivnosti. Istaknuti su i najznačajniji rizici za ostvarenje svakog operativnog cilja.

Dokument je urađen u koordinaciji sa rukovoditeljima sektora Zavoda te je dio planiranih aktivnosti iz podnesenog Godišnjeg izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole – FUK za 2020. godinu u kom su iskazane mjere za otklanjanje nedostataka u 2021. godini, a sukladno Pravilniku  o provođenju financijskog upravljanja i kontrolu u javnom sektoru u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH br. 6/17).

Ovaj dokument je nužno usvojiti za navedeno razdoblje 2022.-2024. godine, zbog činjenice da se sljedeći DOP priprema i donosi tek u drugom kvartalu 2022. godine, a novi dokument zahtjeva moguće izmjene a također dokument treba uzeti u obzir i sve napravljeno iz 2022. godine (treba biti veza Strateškog  plana i DOP-a). Sve zacrtano za 2022. godinu je urađeno i ovo je izvješće u cijelosti ažurirano, njegovo donošenje i za 2022. godinu je potrebito u cilju planiranih aktivnosti iz izvješća Financijskog upravljanja i kontrole za 2021. godinu te u cilju kvalitetnije izrade Izvješća o Financijskom upravljanju i kontroli – FUK za 2021. godinu.

Shodno istaknutom, predlaže se Upravnom vijeću Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske da usvoji dostavljeni prijedlog Strateškog plana za razdoblje 2022.-2024. godine.

Date

24 November 2022

Tags

Info

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba