Na osnovu člana 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj : 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15,104/16, 5/18, 11/19 i 99/19 ) i člana  103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i članka 18. točka 3. Statuta Zavoda Zdravstvenog osiguranja Županije Posavske  ("Narodne novine Županije Posavske", broj: 2/05.), Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 25. sjednici  29.12.2020.godine donosi:                                       

 

 

 Financijski plan

Zavoda zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

za 2021. godinu

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA    

ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK

Broj:   1.1.-14-1487-7/20      

Datum,  08.01.2021.godine

 

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske    d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

bez objave obavještenja o nabavci