Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2020.godinu Upravno vijeće na 19. sjednici održanoj 25.03.2020. godine donijelo je

 

Plan javnih nabava

 Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

 za 2020.godinu