Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2021.godinu Upravno vijeće na 25. sjednici održanoj 29.12.2020. godine donijelo je

 

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2021.godinu

 

 

                   Na osnovu člana 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj : 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15,104/16, 5/18, 11/19 i 99/19 ) i člana  103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i članka 18. točka 3. Statuta Zavoda Zdravstvenog osiguranja Županije Posavske  ("Narodne novine Županije Posavske", broj: 2/05.), Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 25. sjednici  29.12.2020.godine donosi:                                       

 

 

 Financijski plan

Zavoda zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

za 2021. godinu