Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK

Broj:   1.1.-14-1661-5/18

Datum,  08.01.2019.godine

 

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske d o n o s i

 

 

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

bez objave obavještenja o nabavci

 

Na temelju članka 33.st.1. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ("Službene novine Županije Posavske", broj 2/05) te članka 11.Odluke o načinu izvršenja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu Ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva koji će se

financirati iz proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018. godinu