Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA   

ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK

Broj:   1.1.-14-1725-7/19      

Datum,  09.01.2020.godine

 

 

            Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske d o n o s i