Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA      

ŽUPANIJE POSAVSKE  

ODŽAK 

Broj:   1.1.-14-1678-7/22        

Datum,  25.1.2022.godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske         d o n o s i

 

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

bez objave obavještenja o nabavci

 

Stranica 1 od 9