Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA      

ŽUPANIJE POSAVSKE  

ODŽAK 

Broj:   1.1.-14-1678-7/22        

Datum,  25.1.2022.godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske         d o n o s i

 

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

bez objave obavještenja o nabavci

 

 

        Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2022.godinu Upravno vijeće na 31. sjednici održanoj 29.12.2021. godine donijelo je

 

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2022.godinu

 

Stranica 1 od 8