Zakon o dopunskim pravima branitelja u ŽP

Zakon o dopunskim pravima branitelja u ŽP

 

Sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj i Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na prostoru Županije Posavske branitelji sa prebivalištem na području Županije Posavske oslobođeni su plaćanja troškova u sekundarnoj i višoj razini zdravstvene zaštite, odnosno, troškovi koji nastaju kao posljedica bolničkog liječenja ili daljeg liječenja po preporuci nadležnih tijela u području zdravstvene zaštite sa područja Županije Posavske za branitelje se neće naplaćivati. U nastavku Zakon i Odluka.

 

Na temelju članka III. 2. e) Ustava Federacije Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije Bosne i Hercegovine", broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02,18,03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04 i 71/05), članka 26.  točke  e)  Ustava  Županije  Posavske  ("Narodne novine Županije Posavske", broj 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00  i  7/04)  i  članka  27.,  28.,  29.  i  30.  Zakona  o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/04, 56/05 i 70/07) i Zakona o pravima  razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine FBiH“ , broj: 61/06, 27/08 i 32/08), na prijedlog Vlade Županije Posavske, Skupština  Županije  Posavske  na sjednici  održanoj 22.09. 2009. godine,  

d o n o s i:


ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA 
BRANITELJA U ŽUPANIJI POSAVSKOJ

Zakon o dopunskim pravima branitelja u ŽP

[str. 14/116 (Narodne Novine str. 634)]


Na temelju članka III. 2. e) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18,03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04 i 71/05), članka 26. točke e) Ustava Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04) i članka 27., 28., 29. i 30. Zakona o pravima branitelja  i  članova  njihovih  obitelji  („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/04, 56/05,  70/07 i 9/10),  na  prijedlog  Vlade  Županije  Posavske, Skupština  Županije  Posavske  na  sjednici  održanoj 22.09.2014. godine,

d o n o s i:

 

ZAKON
o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim 
pravima branitelja u Županiji Posavskoj

ZAKON o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branitelja u ŽP

[str. 1/157 (Narodne Novine str. 563)]


Na temelju članka III. 2. e) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02. 52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04 i 71/05), i članka 26. točke  e)    Ustava  Županije  Posavske  ("Narodne novine  Županije  Posavske",  broj  1/96,  3/96,  7/99, 3/00,  5/00  i  7/04),  na  prijedlog  Vlade  Županije Posavske, Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj 21.10.2020. godine,  

d o n o s i:

 

ZAKON
o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim 
pravima branitelja u Županiji Posavskoj

ZAKON o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branitelja u ŽP

[str. 11/90 (Narodne Novine str. 869)]


Na  temelju  članka  26.  Ustava  Županije  Posavske („Narodne  novine  Županije  Posavske“  broj  1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04), članka 80. stavak 1. točka  13.  i  članka  84.  Zakona  o  zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj 30/97,  7/02,  70/08,  48/11  i  36/18),  Skupština Županije Posavske,  na  prijedlog  Upravnog  vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, na sjednici održanoj dana 8. 12. 2020. godine,

d o n o s i:

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju 
osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite 
na prostoru Županije Posavske

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na prostoru Županije Posavske

[str. 58/90 (Narodne Novine str. 1006)]

 

Date

19 October 2022

Tags

Info

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba