DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA ZZOŽP ZA PERIOD 2024. - 2026. GODINA

ZAVOD  ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA

ŽUPANIJE  POSAVSKE

ODŽAK

Broj: 1.1.-14-1096/23

Odžak, 20.06.2023. godine

 

 

DOKUMENT  OKVIRNOG  PRORAČUNA

ZAVODA  ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA ŽUPANIJE  POSAVSKE  -  ODŽAK

ZA PERIOD  2024.  -  2026. GODINA

 

SADRŽAJ

1. UVOD                                                                                            
2. DJELATNOST ORGANIZACIJA RADA I FINANCIRANJE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA       

    2.1. Djelatnost  zavoda                            
    2.2. Organizacija  Zavoda                            
    2.3. Cilj izrade  DOP-a                                         
    2.4. Financiranje  djelatnosti zavoda                               
        2.4.1. Prihodi                                    
        2.4.2. Rashodi                                             
        2.4.3. Zbirni prikaz zahtjeva proračunskih korisnika (tabela 2a i 2b)  

3. ZAKLJUČAK                                                
4. PRILOZI                                                     

 

 

1. UVOD

 

Priprema i izrada proračuna, u skladu sa člankom 16. Zakonom o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine[1] u daljem tekstu: Zakon o proračunima), zasniva se na  Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine.  

Izrada DOP-a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda što je utvrđeno u dokumentu Ekonomske politike Federacije Bosne i Hercegovine.

Trogodišnje planiranje proračuna je obaveza za sve korisnike proračunskih sredstva i izvanproračunskih fondova, pa tako i Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske (u daljem tekstu: Zavod), kao izvanproračunskog  fonda u smislu člana 2. točka 48. Zakona o proračunima.

U skladu sa članom 16. Zakona o proračunima Ministarstvo financija FBiH dostavlja proračunskim  korisnicima i izvanproračunskim  fondovima proračunske  instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade DOP-a (u daljem tekstu: Instrukcije).

Dokument okvirnog proračuna Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za period 2024. – 2026. godine sadrži makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potrošnje te gornje granice rashoda za sljedeću i iduće dvije fiskalne godine, te time predstavlja i preliminarni nacrt proračuna za narednu godinu.

Prema projekcijama (Federalnog ministarstva financija [2].) za razdoblje  2024.-2026. godina u Bosni i Hercegovini se očekuje  ekonomski rast. Projiciran je okvir naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje  i osiguranje od neuposlenosti. Prema projekcijama FMF FBiH očekuje se rast prihoda u 2024.godini od 10,24%, u 2025. godini 10,19% i 2026.godini od 10,25%. Mišljenja smo da su te stope rasta doprinosa za zdravstveno osiguranje preambiciozne pa smo mi u našem dokumentu išli sa uvećanjem od 14,78 % u 2024.godini, u 2025.godini rast od 5,00% i u  2026. godini rast prihoda od 5,00 %.

Na osnovu propisane metodologije definirani su pojedinačni postojeći programi koji predstavljaju djelatnost i poslovanje Zavoda. Programi ne obuhvaćaju izdatke za plate i naknade troškova zaposlenih jer u Zavodu ne postoji jasna podjela zaposlenih po pojedinim programima. Iz tog razloga su kao poseban program izdvojeni rashodi Stručne službe Zavoda koji obuhvaćaju plate i naknade, materijalne troškove kao i kapitalna ulaganja.

 

2. DJELATNOST, ORGANIZACIJA RADA I FINANCIRANJE

2.1. Djelatnost Zavoda

 

U cilju osiguravanja sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje i ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sve osigurane osobe na području Županije Posavske, 2002. godine osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Županije posavske (u daljem tekstu Zavod). U navedenom cilju Zavod je obvezan zaključiti ugovore s zdravstvenim ustanovama primarnog i bolničkog nivoa (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita).

    U skladu s Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Zavod u okviru svoje registrirane djelatnosti, obavlja sljedeće poslove:

 • koordinacije i primjene Zakona i Statuta i međunarodnih ugovora
 • provodi politiku razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite koja se osigurava obveznim zdravstvenim osiguranjem,
 • planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama.
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa.
 • poduzimanje potrebnih mjera i iniciranje i predlaganje akata za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja,
 • ugovaranje s zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
 • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret županijskog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
 • učestvovanju u izradi i provođenju međunarodnih ugovora u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje, te obračun dugovanja i potraživanja skladu s ovim ugovorima,
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu,
 • izrade pod zakonskih i općih akata u vezi s ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za čije donošenje je nadležan organ Kantona, odnosno organ Županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja,
 • uređuje ostala prava vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • informatička podrška u poslovnom sustavu,
 • ostalih pitanja vezanih za ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
 • prijave i odjave osiguranika, izdavanje zdravstvenih iskaznica, provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja, prijem i ovjera zahtjeva za ortopedska pomagala,unos podataka i vođenje prvostupanjskih postupaka, izdavanje uvjerenja, kontrola obračuna i uplate doprinosa, računovodstveni i drugi statistički i administrativni poslovi itd.

 

2.2. Organizacija Zavoda

 

Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske organiziran je u cilju ostvarivanja prava i osiguranja sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Organizacija rada i broj zaposlenih reguliran je pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Broj zaposlenih u zavodu je neposredno ovisan o obujmu poslova, a koji su determinirani brojem osiguranih osoba kao i veličinom područja, a koje pokriva Županijski Zavod zdravstvenog osiguranja i na koje uspostavlja svoje organizacijske jedinice.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta U Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske broj:2.2.-05-1187/13 od 30.12.2013.godine sa izmjenama i dopunama organiziran je rad u Stručnoj službi Zavoda.

Poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom Zavoda u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

 • središnjoj ustrojstvenoj jedinici:
 • ured ravnatelja,
 • jedinica za internu reviziju,
 • sektor za financije i računovodstvo,
 • sektor za pravne, opće i kadrovske poslove i
 • sektor za sustav zdravstvenog osiguranja.
 • Područno ustrojene jedinice:
 • Područni ured Odžak,
 • Područni ured Orašje i
 • Područni ured Domaljevac-Šamac.

 

Broj uposlenih i kadrovska struktura na dan 31.03.2023. godine je sljedeća:

 • središnja služba Odžak - 20 djelatnika (14 VSS, 1 VŠS, 4 SSS i 1 NSS),
 • područni ured Orašje - 6 djelatnika 1VŠS i 5 SSS),
 • područni ured Odžak - 4 djelatnika (2 VŠS i 2 SSS),
 • područni ured Domaljevac - 3 djelatnik (1 VSS, 1 SSS i 1 NSS).

 

2.3. Cilj izrade DOB- a

 

Izradom DOP-a osigurava se efikasnije  upravljanje javnim sredstvima  u cilju njihove racionalizacije potrošnje i usmjeravanja na programe zdravstvene zaštite visokog prioriteta.

U okviru djelokruga  rada i poslovanja  ciljevi Zavoda zdravstvenog osiguranja su slijedeći:

 

 • Osigurati jednak pristup svim građanima kvalitetnoj i efikasnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti na razvoju obiteljske medicine,
 • Osigurati građanima jednak pristup kvalitetnoj i efikasnoj specijalističko -  konzultativnoj  i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,
 • Osigurati jednakopravnost svih građana i efikasno ostvarivanje prava na lijekove  sa «pozitivne liste lijekova», prava na ortopedska i druga pomagala i druga prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

 

2.4. Financiranje djelatnosti Zavoda

           

Sredstva kojima se finansira Zavod čine sredstva fonda zdravstvenog osiguranja – porezni prihodi, sredstva iz vlastitih izvora – neporezni prihodi i tekući transferi.

Obavezno zdravstveno osiguranje, kao najznačajniji izvor finansiranja zdravstvenog sistema određen je veličinom i međusobnim djelovanjem tri osnovna parametra:

 • obuhvatom aktivnih osiguranika za koje obveznik vrši obračun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;
 • visinom osnovice, tj. bruto plaće, na koju se obračunava i uplaćuje doprinos i
 • visinom stope doprinosa.

 

Porezni ili izvorni prihodi Zavoda se sastoje od:

 • doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće,
 • doprinosa za zdravstveno osiguranje za korisnike mirovina,
 • doprinosa za lica prijavljena na zdravstveno osiguranje za koja su obveznici uplate doprinosa Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Županije Posavske,
 • doprinosa za lica prijavljena na zdravstveno osiguranje za koja su obveznici uplate doprinosa Ministarstvo branitelja Županije Posavske,
 • doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada,
 • doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika sa članovima porodice,
 • doprinosa za nezaposlena lica,
 • prihodi od ino osiguranja i
 • doprinos za zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima dobrovoljno osiguranje

 

Neporezni prihodi se sastoje od:

 • prihoda od poduzetničkih aktvinosti i imovine i prihoda od pozitivnih i kursnih razlika,
 • prihoda od pružanja usluga građanima,
 • vlastitih prihoda.

 

Tekući transferi – Primljeni tekući transferi od županije za isplatu porodiljnih naknada.

Uvažavajući smjernice ekonomske i fiskalne politike  za period  2024. – 2026. godine, unatoč stabilizaciji epidemiološki prilika vezanih za pandemiju virusa COVID-19, početkom  2023. godine ekonomija je stavljena pred nove izazove, uslijed složenih međunarodnih političkih prilika vezanih za ratna dešavanja u Ukrajini, koja su se značajno reflektovala na globalne ekonomske odnose, kroz nagle i visoke inflatorne skokove. Prihodi zavoda u 2023.godini planirani su veći za 1,49 %  u odnosu na ostvarenje u 2022.godini. U 2024. godinu također je planiran rast prihoda  od 13,87 % u odnosu na 2023.godinu, a u 2025.godini  također planirano je uvećanje od  4,73 % u odnosu na 2024.godinu a u 2026.godini također je  planiran rast  od 4,75 % u odnosu na 2025.godinu.

 

2.4.1. Prihodi

 

Prihodi  Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske očekuje se od : doprinosa iz plaća radnika koji su u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba i doprinosa na prihod osoba koje obavljaju privrednu ili neprivrednu djelatnost osobnim radom (89,80 % ide u Županijski fond a 10,20 % u Federalni fond od ukupno ubranih doprinosa), doprinosa iz mirovina i invalidnina, doprinosa za neuposlene osobe, doprinosa za socijalno ugrožene osobe, doprinosa za prihod onih lica koja sama plaćaju taj doprinos, dodatnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, doprinos iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti, naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodice radnika zaposlenih u inozemstvu, inozemnih umirovljenika i članova njihovih porodica, sredstva od osobnog učešća osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite itd.

Ukupni prihodi u 2022.godini ostvareni su u iznosu od 18.267.482 KM. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 17.204.132 KM i čine 94,18 % ukupni prihoda i neporezni prihodi u iznosu od 676.611 KM i čine 3,70 % ukupnih prihoda  i tekući transferi 399.685 KM i čine 2,12% ukupnih prihoda.

 

Procjene i projekcije prihoda i primitaka su date u sljedećem pregledu:

Redni broj

Ekonomski kod

OPIS

Ostvareno 2022.

Plan 2023.

Procjena 2024.

Projekcija 2025.

Projekcija 2026.

0

1

2

3

4

5

6

7

I

 

PRIHODI  I PRIMICI (II+VI)

18.267.482

18.540.000

21.111.000

22.110.000

23.160.000

II

700000

PRIHODI (III + IV +V)

18.267.482

18.540.000

21.111.000

22.110.000

23.160.000

III

710000

PRIHODI OD POREZA

17.204.132

17.410.000

19.983.000

20.982.000

22.032.000

IV

720000

NEPOREZNI PRIHODI

676.611

690.000

688.000

688.000

688.000

V

730000

TEKUĆI TRANSFERI

386.739

440.000

440.000

440.000

440.000

VI

810000

PRIMICI

0

0

0

0

0

 

2.4.2. Rashodi

 

Osnovna zadaća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske jeste planiranje, organiziranje i financiranje zdravstvene zaštite, te osiguranje ostalih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U cilju realiziranja navedenih ciljeva Zavod će u razdoblju 2024.-2026. godine podržati sljedeće programe:

Pregled postojećih programa  opisanih u tabeli 1. čine slijedeći programi  zdravstvene zaštite:

Program 1. – Sredstva planirana za primarnu zdravstvenu zaštitu odnose se na financiranje zdravstvenih usluga  na nivou primarne zdravstvene zaštite i lijekova na recept , a na osnovu  ugovora  zaključenih sa zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Program primarne zdravstvene zaštite sadrži slijedeće programe:

Program 1.1 - Opća medicina i ostali vidovi zdravstvene zaštite,

Program 1.2 – Porodična / obiteljska medicina,

Program 1.3 – Lijekovi na recept.

Na osnovu pokazatelja za provođenje programa Primarne zdravstvene zaštite – Opća medicina i ostali vidovi primarne zdravstvene zaštite  u periodu od 2024. – 2026. godine predviđen je  iznos od 3.156.000 KM u 2024.godini na godišnjem nivou, a u 2025. godini predviđeni su u iznosu od 3.313.800 KM a za 2026.godinu predviđen je isti  iznos od 3.444.000 KM. Primarna zdravstvena zaštita - Obiteljska medicina   predviđena su sredstva  u iznosu od 2.040.000 KM u 2024.godini na godišnjem nivou, a u 2025. godini predviđeni su u iznosu od 2.142.000 KM a za 2026.godinu predviđen je iznos  od 2.220.000 KM. Primarna zdravstvena zaštita - Lijekovi na recept  za 2024. – 2026. godine predviđeni su u iznosu od 1.580.000 KM za period 2024.godina,  za period 2025. godina predviđeni su u iznosu od 1.616.000,00 KM na godišnjem nivou a za 2026.godinu u iznosu od 1.700.000 KM.

Program 2. – U okviru programa 2.  planirana su sredstva koja se odnose na financiranje specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite koje pružaju zdravstvene ustanove primarne zdravstvene zaštite i bolnice.

Za provođenje programa specijalističko-konzultativne zaštite koji se financiraju na nivou  Županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja  u narednom trogodišnjem  periodu  procijenjen je za  2024. godinu  u iznosu od 1.120.000 KM na godišnjem nivou, za period 2025. godina predviđeni su u iznosu od 1.176.000 KM na godišnjem nivou, a za 2026.godinu 1.200.000,00 KM.

Program  3. – Planirana sredstva usmjeravaju se za financiranje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog i tercijarnog nivoa.

 Sredstva planirana za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa odnose se na zdravstvenu zaštitu u Županiji Posavskoj. Za provođenje programa bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa u periodu  za 2024. godinu predviđen je u iznosu 5.850.000 KM na godišnjem nivou, za period 2025. godina predviđeni su u iznosu od 6.142.500 KM na godišnjem nivou, a za 2026.godinu 6.400.000 KM.

Tercijarna zdravstvena zaštita se obezbjeđuje u klinikama i kliničkim centrima u Bosni i Hercegovini.

Za provođenje programa bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa u periodu  za 2024. godinu procijenjen je u iznosu 1.540.000 KM na godišnjem nivou, za period 2025. godina predviđeni su u iznosu od 1.617.000 KM na godišnjem nivou, a za 2026.godinu 1.770.000 KM.

Program 4. – Planirana sredstva usmjeravaju se za financiranje djelatnosti za javno zdravstvo.

Sredstva planirana za javno zdravstvenu djelatnost  odnose se na zdravstvenu zaštitu u Županiji Posavskoj. Za provođenje programa – Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva (preventivna zdravstvena zaštita djece i mladeži u školama) u periodu  za 2024. godinu predviđen je u iznosu 58.000 KM na godišnjem nivou, za period 2025. godina predviđeni su u iznosu od 60.900 KM na godišnjem nivou, a za 2026.godinu 63.000 KM.

Program  5. – Program zdravstvene zaštite u inozemstvu obuhvata pod programe liječenja osiguranih osoba u  inozemstvu na osnovu odluka o upućivanju na liječenje u inozemstvo, liječenje ino nosioca osiguranja i liječenje detaširanih radnika za vrijeme boravka u inozemstvu. Za provođenje programa  zdravstvene zaštite u inozemstvu  za 2024.godinu procijenjen je iznos od 1.220.000 KM, za 2025.godinu procijenjen je iznos od 1.281.000 KM a za 2026.godinu procijenjen je iznos od 1.345.000 KM.

Program 6. – Ostala prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju  pod programe: Naknade plaće za vrijeme bolovanja preko 42 dana, ortopedska pomagala, putne troškove i ostala prava koja se financiraju iz obveznog zdravstvenog osiguranja na nivou županije kao i porodiljnje naknade koje nam refundira Vlada županije. Za provođenje ovih programa u 2024.godini predviđen je iznos od 1.591.000 KM, za 2025.godinu predviđen je iznos od 1.670.500 KM a za 2026.godinu predviđen je iznos od 1.758.000 KM.

Program  7. – Program u funkciji obezbjeđenja financiranja sistema zdravstvenog osiguranja odnosi se na aktivnosti koje se provode u stručnim službama Zavoda zdravstvenog osiguranja. 

Plaće i naknade uposlenih planirane su u iznosu od 1.257.000 KM u 2024.godini, 1.319.850 KM u 2025.godini i 1.385.000 KM u 2026.godini.

Izdaci za materijal i usluge planirane su u iznosu od 805.000,00 KM u 2024.godini, 845.300 KM u 2025.godini i 887.000 KM u 2026.godini.

Tekući transferi (transferi neprofitnim organizacijama i transferi zdravstvenim ustanovama –povrat participacije planirani su u iznosu od 805.000 KM u 2024.godini, 845.300 KM u 2025.godini i 887.000 KM u 2026.godini.

Kapitalna potrošnja  planirana je u iznosu od 50.000 KM u 2024.godini, 50.000,00 KM u 2025.godini i 50.000 KM u 2026.godini.

Tekuća pričuva  planirana je u iznosu od 200.000 KM u 2024.godini, 200.000 KM u 2025.godini i 250.000 u 2026.godini.

 

2.4.3. Zbirni prikaz zahtjeva proračunskog korisnika ( tabele 2a. i )

U  tabelama  zbirni prikaz zahtjeva dat je zbir postojećih programa

 

3. ZAKLJUČAK

 

Iako predložena metodologija  za izradu DOP-a nije prilagođena specifičnim van proračunskim fondovima ipak predstavlja osnovu za srednjoročno planiranje budućih  aktivnosti tj. Programa zdravstvene zaštite i potrebnih sredstava   u zdravstvenom sektoru na teritoriji Županije.

 

 

                                                                                                           Ravnatelj Zavoda:

                                                                                                      _______________________

                                                                                                                Josip Vidović dipl.oec

                                                                             

4. PRILOZI

 

Tabela 1. Program 1    Primarna zdravstvena zaštita – ukupno

Tabela 1. Program 2    Specijalističko – konzultativna  zdravstvena zaštita

Tabela 1.  Program  3  Bolnička zdravstvena zaštita

Tabela 1.  Program  4  Javno  zdravstvena  djelatnost  (financiranje djelatnosti zavoda za Javno  zdravstvo)

Tabela 1.  Program  5  Zdravstvena  zaštita u inozemstvu

Tabela 1.  Program  6  Ostala prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Tabela  1. Program 7  Programi u funkciji obezbjeđenja financiranja sistema zdravstvenog Osiguranja

Tabela  2a. i 2b.           Zbirni prikaz zahtjeva  zavoda zdravstvenog osiguranja

 

[1] Zakon o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22);

[2]FMF FBiH - Revidirane projekcije javnih prihoda za 2023.godinu i projekcije za razdoblje 2024. – 2026.godine.

 

DOB 2024.-2026. tablice

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba