Financijski plan ZZOŽP za 2022. godinu

Na osnovu člana 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj : 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,102/15,104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i člana  103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i članka 18. točka 3. Statuta Zavoda Zdravstvenog osiguranja Županije Posavske  ("Narodne novine Županije Posavske", broj: 2/05.), Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na 31. sjednici  29.12.2021.godine donosi:                                       

 

 

Financijski plan

Zavoda zdravstvenog osiguranja 

Županije Posavske

za 2022. godinu

 

Član  1.

(Opći dio)

           Ovim Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske utvrđuje se obim  prihoda i izdataka sredstava zdravstvenog osiguranja za 2021.godinu i to:

 

 

PRIHODI I PRIMICI:                     16.310.000,00 KM

 RASHODI I KAPITALNI IZDACI: 16.300.000,00 KM

 

 

Član  2.

(Posebni dio)

Prihodi i izdaci utvrđuju se u Bilanci  prihoda i izdataka kako slijedi:

 

A  Prihodi  i  primici

Ekonomski kod

O P I S

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2022.GODINU

1

2

3

 

I   PRIHODI  I  PRIMICI (II)

16.310.000,00

700000

II  UKUPNI PRIHODI (III+IV+V)

16.310.000,00

710000

III PRIHODI OD POREZA

15.251.000,00

712000

Doprinosi za socijalnu zaštitu

15.251.000,00

712100

Doprinosi za socijalnu zaštitu

15.251.000,00

712110

Zaposlenih

14.358.000,00

712111

Doprinosi zdravstvenog osiguranja

14.243.000,00

712111/1

Doprinos za zdravstveno osiguranje uposlenih

13.993.000,00

712111/2

Doprinos za zdravstveno osiguranje umirovljenika

250.000,00

712116

Doprinos za zdrav.osig.-primanja od samos.djelat.

115.000,00

712130

Samozaposlenih ili nezaposlenih

407.000,00

712132

Doprinos za zdravstveno osig. poljoprivrednika

37.000,00

712133

Doprinos za zdravstveno osiguranje neuposlenih

175.000,00

712135

Doprinos za zdrav.osig.koji plaćaju nadležni organi za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe

140.000,00

712136

Doprinos za zdrav.osig.za branitelje i čl. njihovih obitelji čiji obr. i upl. vrše nadležni organi sukladno propisima

55.000,00

712190

Ostali doprinosi

486.000,00

712191

Doprinos za zdravstveno osiguranje-ino

366.000,00

712193

Doprinos za zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje)

120.000,00

720000

IV NEPOREZNI PRIHODI

659.000,00

721000

Prihodi od pod.akt. i prih.od poz.teč.razlika

2.200,00

721200

Ostali prihodi od imovine

200,00

721210

Ostali prihodi od fin.i nematerijalne imovine

200,00

721211

Prihod od kamata na depozite u banci

200,00

721500

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

2.000,00

721510

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

2.000,00

721511

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

2.000,00

722000

Nak. i pristo. i prih.od pružanja jav.usluga

656.800,00

722600

Prihodi od pružanja javnih usluga

656.800,00

722610

Prihodi od pružanja usluga građanima

500,00

722611

Prihodi od sopstvenih djelatnosti

500,00

722630

Vlastiti prihodi

656.300,00

722631

Vlastiti prihodi prorač. koris.-partic.zdrav.ustanova

625.000,00

722636

Prihodi od participacije građana

31.300,00

730000

V TEKUĆI TRANSFERI

400.000,00

732000

Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti

400.000,00

732100

Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti

400.000,00

732110

Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti

400.000,00

732114

Primljeni tekući transf.od županije -porodlj.naknada

400.000,00

 

 

 

B  Rashodi i kapitalni izdaci

Ekonomski kod

O P I S

FINANCIJSKI PLAN

ZA 2022.GODINU

1

2

3

 

I   RASHODI  I  IZDACI (II +III+IV)

16.300.000,00

610000

II TEKUĆI  RASHODI

16.232.000,00

611000

Plaće i naknade troškova zaposlenih

865.750,00

611100

Bruto plaće

705.800,00

611200

Naknade troškova zaposlenih

159.950,00

 

 

 

612000

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi

74.110,00

 

 

 

613000

Izdaci za materijal sitan inventar i usluge

13.561.140,00

613100

Putni troškovi

4.600,00

613200

Izdaci za energiju

23.950,00

613300

 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

28.600,00

613400

 Nabavka materijala i sitnog inventara

1.118.500,00

613500

Izdaci za usluge prijevoza i goriva

3.600,00

613600

Unajmljivanje imovine, opreme i nem.imovine

20.000,00

613700

Izdaci za tekuće održavanje

10.300,00

613800

Izdaci osig.,bankar.usluga i usluga platnog prometa

58.800,00

613900

Ugovorene i druge posebne usluge

12.292.790,00

613910

Izdaci za informiranje

9.000,00

613920

Usluge za stručno obrazovanje

1.500,00

613930

Stručne usluge

87.000,00

613940

Medicinske i laboratorijske usluge

12.109.390,00

613941

Primarna opća zdravstvena zaštita

2.434.870,00

613941/1

Primarna opća zdrav.zaš.u Županiji po ugovoru

2.404.870,00

613941/3

Primarna zdravstvena zaštite van Županije

30.000,00

613942

Obiteljska medicina

1.574.480,00

613943

Konz.-spec.zdrav. zaštita izvan bolničke  i bolničke raz.

925.240,00

613944

Farmaceutske usluge

130.000,00

613945

Bolnička zdravstvena zaštita sekundarne razine

4.430.440,00

613945/1

Usluge bolničke zaštite u Županiji po ugovoru

4.430.440,00

613946

Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa

1.432.000,00

613946/1

Usluge bolničke zaštite van Županije

1.393.000,00

613946/2

Usluge banjskog liječenja

39.000,00

613947

Javno zdravstvena djelatnost

24.360,00

613947/2

Javnozdravstvena djelatnost po ugovoru

24.360,00

613948

Usluge liječenja u inozemstvu

1.002.000,00

613949

Ortopedske sprave i pomagala

156.000,00

613960

Zatezne kamate i troškovi spora

10.000,00

613970

Izdaci po osnovu druge sam.djel.i pov.sam. rada

57.100,00

613980

Izdaci za poreze i doprinose od dr.sam.djelatnosti

18.200,00

613990

Ostale nespomenute usluge i dadžbine

600,00

 

 

 

614000

Tekući transferi

1.731.000,00

614100

Tekući transferi drugim razinama vlasti

650.000,00

614200

Tekući transferi pojedincima

1.065.000,00

614300

Tekuću transferi neprofitnim organizacijama

15.000,00

614800

Drugi tekući rashodi

1.000,00

 

 

 

821000

III KAPITALNI  IZDACI

18.000,00

821300

Nabavka opreme

18.000,00

 

 

 

600000

IV Tekuća pričuva

50.000,00

 

Član  3.

Sredstva  zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom  o doprinosima  („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19), Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/08, 81/08 , 98/15, 6/17, 38/17 i 39/18), Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje  u Županiji Posavskoj broj 01-37-121/07 od 27.09.2007.godine („Narodne novine Županije Posavske broj: 6/07 i 10/13) i  prihoda od međunarodnih konvencija i transfera.

 

Član  4.

                 Županijski zavod, kao nosilac izvanproračunskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja  i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke  kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

 

Član  5.

                 U okviru predviđenih sredstava za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu  Zavod će sklopiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama sukladno članku 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

 

Član  6.

                 Plaće i naknade uposlenih su planirane u skladu sa važećom sistematizacijom i brojem zaposlenika (32) i sa trenutnom kvalifikacionom strukturom uposlenih: VSS-14, VŠS-4, SSS-12 i NSS-2.

 

Član  7.

               Za rashode za koje nisu predviđena sredstva  ili nisu predviđena u dovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba,predviđena je tekuća pričuva. Sredstva tekuće pričuve, prema utvrđenom prijedlogu, odobrava Upravno vijeće Zavoda.

 

Član 8.

               Planirana sredstva utvrđena ovim Financijskim planom će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima, uz mogućnost preraspodjele  utvrđenih sredstava između pojedinih rashodovnih stavki, najviše do 10% ukupnih rashoda utvrđenih Financijskim planom. Odluku o preraspodjeli sredstava donosi Upravno Vijeće uz suglasnost resornog ministarstva na prijedlog ravnatelja Zavoda.   

 

Član  9.

               U slučaju ispunjenja uslova iz člana 108. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) Proračun Županije izvršit će pokriće deficita  Zavoda zdravstvenog osiguranja.

 

Član  10.

               Realizaciju ovog Financijskog plana pratiti će stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja i o tome izvještavati Upravno vijeće Zavoda kako bih se  mogle poduzimati mjere za efikasniju  naplatu  prihoda i uravnoteženje rashoda.

 

Član  11.

Ovaj  Financijski plan stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.

 

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske-Odžak

Broj: 2.2.-05-1645-3/21

Datum: 29.12.2021. godine

                                                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                         Ljilja Pejić profesor razredne nastave

   

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba