Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA    

ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK

Broj:   1.1.-14-1487-7/20      

Datum,  08.01.2021.godine

 

 

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i preporuke Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabavke licence i održavanja softvera za upravljanje procesima i nadogradnju Integralnog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS) za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske ravnatelj Zavoda   zdravstvenog osiguranja Županije Posavske    d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru ponuđača u pregovaračkom postupku

bez objave obavještenja o nabavci

  

      Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2020.godinu Upravno vijeće na 19. sjednici održanoj 25.03.2020. godine donijelo je

 

Plan javnih nabava

 Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

 za 2020.godinu