Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 42/14) i članka 18. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj 2/05), a u skladu sa Financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2022.godinu Upravno vijeće na 31. sjednici održanoj 29.12.2021. godine donijelo je

 

 

Plan javnih nabava

Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

za 2022.godinu