Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos 16.07.2021.

     Na temelju članka 20a. Zakona o radu ( „Službene novine Federacije BiH“  broj 26/16 i 89/18) i članka 7. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske   raspisuje se:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske na radno mjesto:

      Stručni suradnik za pravne, opće i kadrovske poslove

 

Uvjeti :

 • VSS ili VŠS- pravnog smjera VI i VII stupnja odnosno visoko obrazovanje prvog stupnja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa po  bolonjskom sustavu studiranja,
 • najmanje 1 godina radnog staža,
 • položen stručni upravni ispit odnosno ispit općeg znanja.

 

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

 1. diplomu o završenoj školi
 2. dokaz o radnom stažu
 3. uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. uvjerenje o državljanstvu
 6. uvjerenje o nekažnjavanju
 7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka,
 8. životopis

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenom presliku ne starijem od 3 mjeseca.

 

U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni upravni ispit odnosno ispit općeg znanja. Kandidat koji bude primljen u radni odnos, a nema položen navedeni ispit, obvezan je položiti isti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Prijave se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske –Titova bb, 76290 Odžak, uz naznaku «Ne otvaraj – prijava na natječaj».

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja  na službenoj Internet stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Povjerenstvo za prijem djelatnika u radni odnos u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava razmotriti će prijave, obaviti  intervju sa kandidatima i dostaviti prijedlog Ravnatelju radi donošenja odluke.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

Zavod zdravstvenog osiguranja

Županije Posavske

Broj:  1.1.-34-955/21                                                                                                                                                                              Ravnatelj Zavoda

Datum, 16.07.2021. godine                                                                                                                                                              Josip Vidović dipl.oec.

 

 

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba